Zarządzenie Nr 31/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  20 sierpnia 2013r.

 

w sprawie: zmiany budżetu na 2013r.

Na § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXV/182/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013r.  zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXV/182/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013r. zmienionej Zarządzeniem Nr 12/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXV/217/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2013r w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwały Nr XXIX/221/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 kwietnia 2013r w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXX/228/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Zarządzeniem Nr 19/2013r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Zarządzeniem Nr 22/2013r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r. oraz Zarządzeniem Nr 30/2013r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 07 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r.  wprowadza się zmiany polegające na przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1.     Po stronie wydatków:

 W § 2 ust. 1

      - w tiret pierwszym zmniejsz się wydatki bieżące o    10.000,00  zł,

      - w tiret drugim zwiększa się wydatki majątkowe o  10.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej.

 

2.  Przenosi się wydatki funduszu sołeckiego w ramach projektów zgodnie z załącznikiem nr 2  do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia  treść  załącznika nr 10 do Uchwały budżetowej,

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2013r.

 

                                                                                           Wójt Gminy

 

                                                                                                                                         mgr inż. Bogdan Kemnitz

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 31

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 20 sierpnia 2013r.

 

 

W planie wydatków budżetu przesunięto środki w poniższych pozycjach:

 

- W dziale 801 Oświata i wychowanie,  w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie z dnia 19.08.2013r. zwiększono środki w rozdziale 80104 Przedszkola,  na wyposażenie  w meble,  wykładzinę i zabawki  nowego oddziału przedszkolnego w wysokości  7.560 zł, 

- W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesunięto 10.000,00 zł z zakupów materiałów na zakupy inwestycyjne,

- W dziale 851 Ochrona zdrowia, przesunięto środki pomiędzy paragrafami w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesunięto środki w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni  w miastach i gminach.

 

Zmiany wprowadzone w załączniku  nr 2 do niniejszego Zarządzenia dotyczące Funduszu sołeckiego są związane ze  zmianami planu finansowego Urzędu Gminy.   Zmniejszenie planu w Funduszu sołeckiego  zwiększa jednocześnie zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy, zwiększenie Funduszu zmniejsz plan finansowy Urzędu Gminy.

 

 

Wójt Gminy

 

                                                                                                                                               mgr inż. Bogdan Kemnitz