Zarządzenie Nr 25/2014

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  24 lipca 2014r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 885 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXXVI/269/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013r.  zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVI/269/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014r. zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Uchwałą Nr XXXVIII/288/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 lutego 2014r., Uchwałą Nr XXXIX/298/2014 Rady Gminy Kleszczewo sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Zarządzeniem Nr 10/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 16 kwietnia 2014r w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Uchwałą Nr XL/299/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Zarządzeniem Nr 15/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 13 maja 2014r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Uchwałą NR XLI/306/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 maja 2014r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r.,   Zarządzeniem Nr 22/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Uchwałą Nr XLII/308/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 czerwca 2014r.  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r.  oraz Zarządzeniem Nr 23/2014  Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 czerwca 2014r. . w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r.,  wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych oraz przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

1. Po stronie dochodów:

    1) W § 1  ust. 1

            - zwiększa się  łączną kwotę dochodów budżetu o 65.290,00 zł,

            - w pkt.1  zwiększa się dochody bieżące o 65.290,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej,

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1

       - zwiększa się łączna kwotę wydatków o 65.290,00 zł,

       - w pkt. 1 zwiększa się wydatki bieżące o 65.290,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej,

- przesuwa się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego Zarządzenia co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 2a do Uchwały budżetowej.

3. W § 12  przenosi się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść  załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2014r.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

 

                                                                                  mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 25/2014

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 24 lipca 2014r.

Do planu budżetu wprowadzono zadania finansowane z dotacji na zadania własne gminy tj:

1.   W dziale 852 Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85213 dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 741,00 zł. Po stronie wydatków wprowadzono 923,00 zł tj. środki z dotacji i  zwiększone o 20%  środki stanowiące udział gminy,

- w rozdziale 85214    po stronie dochodów i wydatków środki z dotacji na dofinansowanie wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości 26.871,00 zł,

- w rozdziale 85216 po stronie dochodów i wydatków środki z dotacji na  dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 10.346,00 zł,

- w rozdziale 85295 po stronie dochodów i wydatków środki z dotacji na wspieranie gmin w  celu realizacji programu „Pomoc  państwa w zakresie dożywiania”

2. W dziale 85415  Edukacyjna opieka wychowawcza  wprowadzono środki po stronie dochodów i wydatków na  dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 16.832 zł. Rada Gminy przy najbliższej zmianie budżetu uzupełni środki na brakujący wkład własny gminy w wysokości 872,00 zł.

 

W celu płynnego realizowania planu wydatków przesunięto wydatki w ramach działu.

 

Wójt Gminy

 

                                                                                  mgr inż. Bogdan Kemnitz