W sprawie:
przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Data uchwały:
2015-04-29

Numer uchwały:
VI/33/2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu i na stronie internetowej BIP