Zarządzenie Nr 42/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 27 października 2016r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

 

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 885 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr  XIII/81/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016r.  zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016r. zmienionej Uchwałą Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Uchwałą Nr XV/112/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XVI/119/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Zarządzeniem Nr 11/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XVII/128/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Zarządzeniem Nr 16/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 02 maja 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XVIII/138/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 czerwca 2016r. sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Zarządzeniem Nr 26/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r. ., Zarządzeniem Nr 34/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r.

Zarządzeniem Nr 37/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XIX/142/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 08 września 2016r. sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XX/146/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 września 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XXI/149/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r.  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r.  wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych oraz przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1.   Po stronie dochodów:

 

    1) W § 1  ust. 1

          - zwiększa się  łączną kwotę dochodów budżetu  o  134.056,44 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej,

            - w pkt.1  zwiększa się dochody bieżące  o  134.056,44 zł

2) w § 1 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się dotacje celowe  na  realizację zadań z zakresu   administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami o  85.641,44 zł   zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść  załącznika Nr 3 do Uchwały budżetowej,

 

2.   Po stronie wydatków:

 

1) W§ 2 ust. 1

         - zwiększa się łączna kwotę wydatków o   134.056,44 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia  treść   załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej,

- w pkt. 1 zwiększa się wydatki  bieżące 132.099,44 zł,

        - w pkt. 2 zwiększa się wydatki majątkowe o 1.957,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść  załącznika Nr 2a do uchwały budżetowej,

 

2) W§ 2 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 85.641,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej,

 

3. W§ 12 przenosi się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia co odpowiednio zmienia    treść  załącznika nr 10 do Uchwały budżetowej,

 

 

 

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2016r.

 

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                     mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 42/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 27 października 2016r.

 

Do planu dochodów wprowadzono zmiany dotacji wg informacji przekazanej od Wojewody Wielkopolskiego tj.:

- w rozdziale 010195  80.745,44 zł  środki wg pisma z dnia 20.10.2016r. na zwrot części podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju na[pędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za II okres płatniczy 2016r.

- w rozdziale 85195  497,00 zł środki wg pisma z dnia 13.10.2016r. na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego dot. świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- w rozdziale 85212   4.361,00 zł środki wg pisma z dnia 17.10.2016r. na świadczenia rodzinne,

- w rozdziale 85213    1.993,00 zł środki wg pisma z dnia 13.10.2016r. na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- w rozdziale 85214   22.079,00 zł  środki wg pisma z dnia 20.10.2016r na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- w rozdziale 85215   38,00 zł  środki wg pisma z dnia 10.10.2016r. na dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,

- w rozdziale 85216   24.107,00 zł środki wg pisma z dnia 20.10.2016r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- w rozdziale 85415   236,00 zł środki wg pisma  z dnia 20.10.2016r.na dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna”.

W celu płynnego realizowania budżetu przesunięto wydatki między paragrafami w ramach działów 750, 754, 851, 852, 900 i 926.

           

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                     mgr inż. Bogdan Kemnitz