Kleszczewo, dnia 09.03.2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Konsultacje społeczne projektu

„Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo”

 

Wójt Gminy Kleszczewo, mając na uwadze konieczność prowadzenia rewitalizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji Gminy Kleszczewo, zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo”.

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo oraz projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Programu Rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 17 marca – 18 kwietnia 2017 r. Składanie uwag do Programu Rewitalizacji będzie możliwe w terminie od 17 marca do 18 kwietnia 2017 r. Formami konsultacji będą:

1.     Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostanie omówiony projekt „Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo”, a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r. o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Komornikach, Komorniki 35, 63-005 Kleszczewo

2.     Zbieranie uwag ustnych  - uwagi można składać w okresie od dnia 17 marca do                18 kwietnia  2017 r. w Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4,
63-005 Kleszczewo, w godzinach pracy Urzędu,

3.     Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie Urzędu Gminy Kleszczewo w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Formularz konsultacyjny wraz z projektem „Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo” są dostępne jako załączniki do niniejszego ogłoszenia. Wypełnione formularze można dostarczyć:

1.     drogą elektroniczną na adres: k.miarka@kleszczewo.pl

2.     drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4,
63-005 Kleszczewo,

3.     bezpośrednio do UrzęduGminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.

 

Komplet dokumentów dotyczących prowadzonych konsultacji społecznych jest dostępny:

1.     na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kleszczewo: www.bip.kleszczewo.pl/,

2.     w Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.