PLAN  PRACY  KOMISJI  REWIZYJNEJ

na  2019 r.

Lp.

Termin kontroli

Przedmiot kontroli

1.

Styczeń

Kontrola inwestycji i remontów zakończonych w 2018 r.

2.

Luty

Kontrola wpływów podatkowych do budżetu gminy za 2018 r. – umorzenia i zwolnienia podatkowe.

3.

Marzec

 

Kontrola finansowa GOKiS za 2018 r. z uwzględnieniem źródeł przychodów i przeprowadzonych imprez.

4.

Kwiecień

Kontrola wykonania budżetu za 2018 r.

5.

Maj

 

Kontrola finansowa OPS za 2018 r. z uwzględnieniem kosztów organizacji imprez.

6.

Czerwiec

 

Kontrola wykonania funduszy sołeckich za 2018 r. oraz kontrola wydatków na promocję gminy w 2018 r.

7.

Lipiec

Kontrola wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kleszczewie i Tulcach za 2018 r.

8.

Wrzesień

Kontrola wydatków na zimowe utrzymanie dróg w 2018 r. i I półrocze 2019 r. kosztów związanych z naprawą dróg gminnych, wykaszaniem poboczy, utrzymaniem czystości i bezpieczeństwa.

9.

Październik

Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy za II półrocze 2018 r. i I półrocze 2019 r.

10.

Listopad

Kontrola zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji gminnych – emisja obligacji i kredyty bankowe.

11

Grudzień

Przygotowanie sprawozdania za 2019 r. i planu pracy na 2020 r.