Zarządzenie Nr 80/2020

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 7 grudnia 2020r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 257 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz § 8 ust.  2  Uchwały Nr XV/106/2019   Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr XV/106/2019   Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019 r.  w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r. zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się dotacje i dokonuje się przesunięć między rozdziałami, paragrafami w ramach działu:

1.    W zakresie dochodów § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 r. w kwocie  58.741.174,85  zł.,

    z tego:

dochody bieżące w kwocie       53.824.023,84 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie   4.917.151,01 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują, w szczególności:

1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 17.791.634,93 zł.,  zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do uchwały.

2)    dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.668.709,04 zł.”

 

   

2.    W zakresie wydatków § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„ 1. Po zmianach  łączna kwota wydatków  budżetu na 2020 r.  wynosi   80.645.206,92 zł.  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

     z tego:

1)  wydatki bieżące w kwocie       51.749.435,07 zł,

2)  wydatki majątkowe w kwocie  28.895.771,85 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

 

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości  17.791.634,93 zł, 

zgodnie z załącznikiem  Nr 4 do uchwały,

2)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w  art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości  20.056.660,32 zł.”

 

 

§ 2.

1.    W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do    niniejszego zarządzenia.

2.    W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do  niniejszego zarządzenia.

3.    Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do  niniejszego zarządzenia.

4.    Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do  niniejszego zarządzenia.

5.    Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do  niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2020 r.

                                                                                                            

                                                                                                           

 

                                                                                             

 

                                                                                                       Wójt      

 

                                                                                                Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia  Nr 80/2020

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 7 grudnia 2020 r.

 

Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się następujące dotacje na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego:

 

 

Dz. 852 Pomoc społeczna:

 

-rozdział 85213 zwiększono o 116,00 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne 

-rozdział 85214  zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań

-rozdział 85216 zwiększono o 1.499,00 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

-rozdział 85219  zwiększono o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej

 

W celu płynnego realizowania budżetu przesunięto wydatki między paragrafami i rozdziałami w ramach działów.

 

 

 

                                                                                                          Wójt   

 

                                                                                                Bogdan Kemnitz