Data posiedzenia:
2021-03-31

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Porządek posiedzenia sesji:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Informacja Dyrektora Biura Związku Międzygminnego GOAP na temat aktualnej sytuacji Związku.
6. Informacja nt. działalności Schroniska w Skałowie - trudności, potrzeby wynikające z pandemii.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczewo w 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesione w dniu 05 stycznia 2021r., uzupełnionej w dniu 18 stycznia 2021r. przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 22 lutego 2021r. przez Panią Teresę Garland.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 04 marca 2021r. przez Panią Teresę Garland w imieniu Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2447P.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".
15. Przyjęcie oświadczenia w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczącego proponowanej alokacji środków dla Wielkopolski w programie regionalnym na lata 2021-2027
16. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń komisji
17. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo