Data posiedzenia:
2022-08-31

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Ochotnicza Straż Pożarna - informacja o działalności operacyjnej, statystyki, potrzeby.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego na Uchwałę Nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2005r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041.
10. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
11. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo