Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 i 5 Uchwały Nr XLIX/402/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr XLIX/402/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r., zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

1.   Dokonuje się przesunięć między paragrafami w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych w ramach działu i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w kwocie 105 403 708,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1)    wydatki bieżące w kwocie       62 930 999,19 zł,

2)    wydatki majątkowe w kwocie  42 472 709,55 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 622 532,97 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2)    wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 388 153,43 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

3)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7 084 451,07 zł,

4)    wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości
17 039 670,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,

5)    wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości
1 066 616,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,

6)    wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w wysokości 36 000,00 zł.

 

§ 2

1.    W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do    niniejszego zarządzenia.

2.    W załączniku Nr 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do  niniejszego zarządzenia.

3.    W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do  niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2023 r.              

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia  Nr 60/2023

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 27 września 2023 r.

 

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

 

Dz. 600 Transport i łączność

- rozdział 60016 przesunięcia  między zadaniami związane z realizacją wydatków bieżących

 

Dz. 750 Administracja publiczna

- rozdział 75023, 75075, 75095 przesunięcia związane z realizacją wydatków bieżących

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75412 przesunięcia związane z realizacją wydatków inwestycyjnych

 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90003  przesunięcia związane z realizacją wydatków bieżących