Data posiedzenia:
2023-10-25

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.
6. Zabytki na terenie Gminy Kleszczewo.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kleszczewo na lata 2023-2028.
8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kleszczewie.
9. Podjęcia uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kleszczewo na lata 2023-2027.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia Miastu Poznań przez Gminę Oborniki, Gminę Murowana Goślina, Gminę Czerwonak, Gminę Swarzędz, Miasto i Gminę Pobiedziska, Gminę Kleszczewo, Miasto i Gminę Kostrzyn zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin: Oborniki, Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska, Kleszczewo, Kostrzyn, którego wykonanie nastąpi w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat części nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Kleszczewo, oznaczoną numerem ewidencyjnym 55 i 56 w obrębie ewidencyjnym Kleszczewo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat części nieruchomości rolnej o powierzchni 1,09 ha, stanowiącej własność Gminy Kleszczewo, oznaczoną numerem ewidencyjnym 92/8 w obrębie ewidencyjnym Gowarzewo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat części nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Kleszczewo, oznaczoną numerem ewidencyjnym 24/2 i 24/3 w obrębie ewidencyjnym Bylin.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Kleszczewo, oznaczoną numerem ewidencyjnym 17 w obrębie ewidencyjnym Poklatki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w transporcie zbiorowym środkami komunikacji gminnej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2023-2041.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2024 r. dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, ich rozliczania oraz kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
19. Informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowych.
20. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
21. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
22. Zapytania i wolne wnioski.
23. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo