Informacja pochodzi ze strony:

https://bip.umww.pl/292---505---k_299---ogloszenie-zarzadu-wojewodztwa-wielkopolskiego-o-przystapieniu-1

 

Na podstawie art. 96 ust. 5 (ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że przystąpił do opracowania:

1.     Zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - pobierz dokument

2.     Zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia, na obszarze miasta Poznań, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - pobierz dokument

3.     Zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia, na obszarze miasta Kalisz, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - pobierz dokument

Wobec powyższego od dnia 11 października do dnia 1 listopada 2021 r. włącznie zapewnia się udział społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentów.

Wersja elektroniczna ww. projektów uchwał w sprawie wprowadzenia, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dostępna jest pod adresem: http://www.bip.umww.pl w zakładce „Ogłoszenia”

Wersja papierowa dostępna jest w siedzibie Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,
pok. 1038, w godzinach pracy Departamentu.

Uwagi i wnioski można składać w następującej formie:

  • pisemnej poprzez wypełnienie i przesłanie na adres:

Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań – formularzy zamieszczonych na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - pobierz dokument

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, poprzez uzupełnienie i przesłanie na adres e -mail: dsk.sekretariat@umww.pl formularza zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu.

 

Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Spotkanie informacyjne w ramach procedury zapewnienia udziału społeczeństwa odbędzie się w dniu:

25.10.2021 r. o godzinie 10:00 w formie on-line na platformie ZOOM. Rejestracja na spotkanie prowadzona jest poprzez wysłanie maila na adres dsk.sekretariat@umww.pl. do dnia 22.10.2021 r. Po zakończeniu procesu rejestracji do uczestników zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem udziału w spotkaniu oraz linkiem do spotkania on-line.