Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr LX/517/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r., zarządza się co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr LX/517/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r., zmienionej uchwałami wprowadza się następujące zmiany:

 

1.   Dochody zwiększa się o kwotę 41 900,00 i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 r. w kwocie 105 951 563,85 zł,

    z tego:

1)    dochody bieżące w kwocie        74 056 408,65

2)    dochody majątkowe w kwocie   31 895 155,20

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 2 127 715,99 zł,

zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do uchwały,

2)    dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 430 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

3)    dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8 034 159,78 zł,

4)    środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 21 878 731,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,

5)    dochody z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 482 926,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

 

2.   Wydatki zwiększa się o 41 900,00 i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 r. w kwocie 125 001 700,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1)     wydatki bieżące w kwocie        75 867 544,33 zł,

2)     wydatki majątkowe w kwocie  49 134 156,59 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 112 209,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2)    wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 430 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

3)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 379 564,00 zł.

4)    wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 21 878 731,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,

5)    wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 676 830,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały

 

§ 2

1.    W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do    niniejszego zarządzenia.

2.    W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do    niniejszego zarządzenia.

3.    W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do    niniejszego zarządzenia.

4.    W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do  niniejszego zarządzenia.

5.    W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do  niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2024 r.              

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Nr 24/2024

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 29 marca 2024 r.

 

 

Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się następujące zmiany:

 

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdział 75109 zwiększono dotację o 41 900,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zgodnie z pismami KBW w Poznaniu nr DPZ.804.80.2024 i DPZ.804.135.2024

 

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.