UCHWAŁA Nr XXIV/173/2012

RADY GMINY KLESZCZEWO

z dnia 21 listopada 2012 r.

 

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111; z 2009r. Nr 223 poz. 1458, Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241: z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146,Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011r. Nr 21 poz. 113,Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887,Nr 217 poz. 1281 z 2012r. poz.567), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620,Nr. 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475 oraz z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016 i Nr 232 poz. 1378), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2013r.(M.P. z dnia 14 sierpnia 2012r., poz. 587) Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje: 

§ 1 

Ustala się następujące roczne wysokości stawek podatku od nieruchomości :

1) od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,88 zł od 1 m2

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,23 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych - 0,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, a garaże i budynki gospodarcze nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 4,08 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Traci moc Uchwała Nr XIII/90/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatków w 2013 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

  Henryk Lesiński

 

 

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.