Informacja  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy Kleszczewo

na 30.06.2013r.

 

 

Uchwalony przez Radę Gminy budżet  na 2013r. wg Uchwały Nr XXV/182/2013 z dnia 19 grudnia 2012r. po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta  zamyka się kwotami:

po stronie dochodów 

22.025.356,34 zł

po stronie wydatków

21.687.098,34 zł

                                Nadwyżka budżetu               338.258,00 zł

 

Częścią integralną informacji o przebiegu wykonania budżetu jest zestawienie tabelaryczne wykonania budżetu uwzględniające plan, wykonanie i procent wykonania planu.

 

Dochody

 

Dochody  budżetowe ze względu na  źródła wpływu przedstawiają się następująco:

 

 

Lp

 

Źródło wpływu

 

Plan

 

Wykonanie

   % wykona-nia planu

     Struktura  wykonanych dochodów

Dochody bieżące

1.

Subwencje par. 2920

7.405.983,00

4.508.878,00

60,88

38,54

2.

Dotacje  na zadania zlecone    par.  2010

 

1.519.733,02

 

887.338,02

 

58,39

 

7,58

3.

Dotacje na zadania własne par.  2030

 

231.553,00

 

173.405,00

 

74,89

 

1,48

4.

Dotacje  i środki z innych źródeł  par: 2007, 2009, 2310, 2360, 2701,  2708

 

406.853,32

 

282.746,98

 

69,50

 

2,42

5.

Pozostałe dochody

9.742.501,00

4.871.724,64

50,00

41,64

Razem dochody bieżące

19.306.623,34

10.724.092,64

55,46

91,66

Dochody majątkowe

1.

Sprzedaż mienia

1.443.196,00

261.921,25

18,15

2,24

2

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

 

7.446,00

 

0,00

 

0,00

3.

Wpływy ze zwrotu dotacji z Zakładu Komunalnego par. 6660

 

533,00

 

533,65

 

100,12

 

0,00

4.

Dotacje  i środki z innych źródeł    

par. 6300, 6297, 6298, 6330,

 

1.267.558,00

 

713.392,59

 

56,28

 

6,10

Razem dochody majątkowe

2.718.733,00

975.847,49

35,89

8,34

Ogółem dochody budżetu

22.025.356,34

11.699.940,13

53,12

100,00

  Dochody bieżące

Wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi są dochodami bieżącymi. Wskaźnik wykonania dochodów bieżących stanowi 55,46% planu.  Zwracam uwagę, że do wykonania dochodów na dzień 30.06.2013r. wliczana jest również subwencja oświatowa przekazana przez Ministra Finansów w miesiącu czerwcu na miesiąc lipiec. Znaczna część dochodów bieżących wpływa do budżetu sukcesywnie co miesiąc lub w określonych przepisami terminach. Niektóre dotacje przekazywane są na konkretny cel i zadanie realizowane w krótkim okresie czasu dlatego wykonanie może wtedy wynosić 100 % np. dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (rozdział 01095).

Część planu nie została zrealizowana na zadawalającym poziomie w tym:

  a) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 300 zł za obwody łowieckie, dochody wpływają w IV kw.

b) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - za najem lokali i dzierżawę gruntów wykonanie wynosi 44,81% planu. Saldo należności na dzień 30.06.2013r. wynosi 48.976,80 zł, w tym 10.031,20 zł stanowią należność wymagalna. Jedna osoba, której zaległość   na dzień 30.06.2013r. wynosi 21.366,60 zł spłaca swoje zobowiązanie  w ratach.  Jedna osoba, która ma zaległości wymagalne wypowiedziała umowę dzierżawy oraz jednej osobie Gmina wypowiedziała umowę. Dokumenty dotyczące zaległości wymagalnych przekazano Radcy Prawnemu celem przymusowego egzekwowania należności, gdyż dłużnicy nie odpowiadają na wysłane wcześniej wezwania do zapłaty.

c)  w rozdziale 75023 dochody dotyczą wpłat za kserowanie dokumentów. Zaplanowano 700,00 zł. Wykonanie planu wynosi 25,57%. Plan zostanie skorygowany.

d) w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,  w tym:

    -  w dochodach z opłaty targowej planowana jest kwota 4.000 zł  z tego zrealizowano 16,50%.  Zakłada się, że w II półroczu 2013r. plan zostanie wykonany, gdyż znaczna część opłaty targowej wpływa w miesiącu wrześniu z racji odpustu parafialnego w Tulcach.

     - z podatku od czynności cywilnoprawnych, plan zrealizowany został na poziomie 45,10%. Podatek uzależniony jest od obrotu nieruchomościami na terenie Gminy. Informacje o zrealizowanych dochodach z tego podatku uzyskujemy na podstawie kwartalnych sprawozdań z Urzędów Skarbowych.

e)  w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -  w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonanie wynosi 41,72% planu.  Dochód ten jest bardzo ważną pozycją całego budżetu. Środki do planu szacuje i środki przekazuje Minister Finansów. W analogicznym okresie 2010r. wykonanie budżetu wynosiło 41,30%, w 2011r.  42,79% w 2012r.  42,29%.

f) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia:

   - odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym Gminy, plan na kwotę 40.000 zł został zrealizowany w wysokości 35,57%. Od początku roku Gmina dysponowała niskimi środkami do oprocentowania, również obniżenie stóp procentowych przez NBP wpłynęło na niskie wykonanie planu. Stosunkowe niskie dochody z tego źródła występują w rozdziale 80101, 80104, 85219,

  - zaplanowano kwoty z rozliczenia Funduszu sołeckiego za 2012r. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

g) w rozdziale 80104 Przedszkola w tym:

    - wpływy z różnych opłat, wykonane zostały w wysokości 158,40 zł co stanowi 38,08% planu.

    -  wpływy z różnych dochodów  zaplanowano w wysokości 200,00 zł - brak realizacji w I półroczu.

Powyższe pozycje w rozdziale 80104 stanowią niewielką kwotę nie mającą znacznego wpływu na realizację całego budżetu. Plan zostanie skorygowany.

    -  dotacje celowe otrzymane od gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie naszej Gminy na plan 210.000,00 zł wykonanie wynosi 42,53%. Na 30.06.2013r. występują należności, które wynoszą18.515,00 zł. Otrzymane środki wraz z należnościami stanowią kwotę 107.826,91 zł,

h) w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano darowiznę na 2.376,00 zł. W I półroczu Ośrodek Pomocy Społecznej nie otrzymał darowizn na zasiłki.

i) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano wpływy z różnych dochodów na 85,00 zł, wykonanie wynosi 37,65%.  Planowana kwota nie ma znacznego wpływu na wykonanie budżetu.

j) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 950,00 zł.  W I półroczu nie były świadczone usługi opiekuńcze dlatego nie ma wpływów do budżetu z tego tytułu.

k) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano  z WRPO 351.000,00 zł jako refundację poniesionych wydatków na renowację parku dworskiego w Kleszczewie. Urząd Marszałkowski sprawdza dokumentację.

 

Na wysokość dochodów w rozdziale 75615 i 75616 ma wpływ  w większości Rada Gminy uchwalając stawki podatków i opłat lokalnych.

Skutek przyjętych ustaleń i decyzji Wójta przedstawia poniższe zestawienie:

 

Podatki

 

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy

Umorzeń zaległości podatkowych

Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności

- od nieruchomości

159.645,81

251.389,50

626,00

4.093,10

- rolny

250.381,59

364,00

946,00

- od środków     

   transportowych

88.234,00

11.902,50

877,00

0,00

- podatek od spadków i darowizn

1.668,00

- z odsetek

0,00

0,00

2.902,00

0,00

Razem

498.261,40

263.292,00

4.769,00

6.707,10

Zwolnienia w kwocie 63.292,00 zł dotyczą majątku Gminy.

 

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Zadania realizowane były w działach 010, 750, 751 i 852. Zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego i  Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - otrzymaliśmy na poniższe zadania środki w rozdziałach:

Roz-dział

Plan

Wykonanie

% wykona-nia planu

Cel dotacji

 

01095

 

290.690,02

 

290.690,02

 

100,00

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

75011

44.600,00

22.389,00

50,20

zadania z zakresu administracji rządowej  

głównie USC, ewidencja ludności

75101

1.008,00

504,00

50,00

 prowadzenie rejestru wyborców

75109

4.322,00

4.052,00

93,75

Wybory uzupełniające do Rady Gminy

85212

1.156.783,00

560.000,00

48,41

wypłatę świadczeń rodzinnych

85213

2.463,00

1.081,00

43,89

składki zdrowotne dla określonych osób   pobierających zasiłki z pomocy społecznej

85295

19.867,00

8.622,00

43,40

Wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Razem

1.519.733,02

887.338,02

58,39

 

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przyznanej dotacji.

 

 

Dotacje na zadania własne

Środki otrzymaliśmy w dziale   758, 852 i 854 (par. 2030).  Środki przeznaczone są na poniższe cele:

Roz-dział

Plan

Wykona-nie

% wykona-nia planu

 

Cel dotacji

75814

29.700,00

0,00

0,00

Rozliczenie Funduszu sołeckiego za 2012r.

85206

21.603,00

21.603,00

100,00

 

85213

 

1.783,00

 

954,00

 

53,51

dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.

85214

86.425,00

76.600,00

88,63

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

85216

18.400,00

13.491,00

73,32

dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

85219

25.800,00

13.860,00

53,72

utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

85295

18.900,00

17.955,00

95,00

dożywianie uczniów w szkole

85415

28.942,00

28.942,00

100,00

pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

Razem

231.553,00

173.405,00

 

Środki z dotacji przekazywane są do budżetu gminy sukcesywnie.  Zadania realizowane są terminowo.

 

 

Dotacje  i środki  z innych źródeł.  (par. 2007, 2009. 2310, 2360, 2701, 2708)

Roz-

dział

Plan

Wykona-nie

% wykona-nia planu

Cel dotacji

 

71095

 

127.000,00

 

127.000,00

 

100,00

Środki z PROW zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Śródka wraz z ułożeniem chodnika – etap I

75011

0,00

7,75

-

Środki z budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych

 

80104

 

210.000,00

 

89.311,83

 

42,53

Dotacje celowe  z Miasta Poznań, Gminy Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn  na dzieci, które uczęszczają do przedszkola na  terenie naszej gminy.

80110

207,00

207,76

100,37

Pozostała część z rozliczenia projektu COMENIUS „Uczcie się przez całe życie”

85212

8.445,00

5.018,32

59,42

Ściągnięte przez Komornika środki od osób, które zalegają z opłatami alimentacyjnymi

85395

58.124,16

58.124,16

100,00

Dotacja na realizację zadania „Nie bój się nie lękaj” środki unijne

85395

3.077,16

3.077,16

100,00

Dotacja na realizację zadania „Nie bój się nie lękaj” środki z budżetu państwa

Razem

406.853,32

282.746,98

69,50

 

 

 

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w naszym budżecie stanowią następujące kwoty:  plan 2.718.733,00 zł wykonanie 975.847,49 zł  w tym:

1.   Sprzedaż mienia

Z tytułu sprzedaży mienia zaplanowano kwotę 1.443.196,00 zł z czego w I półroczu 2013r. uzyskano dochód w wysokości 261.921,25 zł co stanowi 18,15% planu. Sprzedano trzy działki pod zabudowę mieszkaniową. Na ogłoszoną sprzedaż 3 działek pod działalność gospodarczą oferty nie wpłynęły. Zdecydowano wystąpić do Rady Gminy o zgodę na podział dwóch działek, które będą miały powierzchnię: dwie  po 1,2 ha i dwie po około 1,8h. W II półroczu kontynuowana będzie sprzedaż działek.

2.   Termin wpłaty raty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności ustalony jest do 31 grudnia 2013r.

 

3.   Wpływy ze zwrotu dotacji

Z tytułu rozliczenia dotacji za 2012r. na zadania inwestycyjne zaplanowano 533,00 zł. Zakład Komunalny z tytułu rozliczenia  inwestycji przekazał do budżetu Gminy 533,65 zł co stanowi 100,12% planu.

 

4. Dotacje  i środki  z innych źródeł.  (par. 6297, 6298 6300 i 6330)

Dotacje i środki na inwestycje przekazywane są na podstawie szczegółowych zasad określonych w podpisanych umowach bądź w przepisach prawnych. W 2013r.  spłynęło część środków z zadań współfinansowanych z PROW a realizowanych w 2012r. Środki unijne przekazywane są po zapłaceniu wszystkich zobowiązań i rozliczeniu zadań. Stanowią one refundację poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Ogółem zaplanowano dotacji na kwotę 1.267.558,00 zł w tym:

- 125.000,00 zł w rozdziale 01042 na podstawie zawartej umowy z Urzędem  Marszałkowskim na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markowicach.  Środki zostaną przekazane po wykonaniu zadania. Otwarcie ofert na realizację zadania nastąpiło  02.08.2013r.,

- 236.900,00 zł w rozdziale 71095 środki z Unii Europejskiej – Program PROW na:  zagospodarowanie terenu  centrum miejscowości Gowarzewo wraz z remontem świetlicy – otrzymaliśmy 151.772,74 zł oraz 17.245,85zł na świetlicę multimedialną w Ziminie.

- 10.284,00 zł w rozdziale 75814 rozliczenie środków Funduszu sołeckiego za 2012r. Środki zostaną przekazane w miesiącu sierpniu,

- 351.000,00 zł pozostała kwota środków z Programu WRPO za zagospodarowanie parku w Kleszczewie na cele rekreacyjne. Część środków zostało pobranych w formie zaliczki w okresie realizacji zadania. Zadanie zakończone zostało do 30.11.2011r. Urząd Marszałkowski sprawdza dokumenty.

- 441.429,00 zł w rozdziale 92195 środki  z Unii Europejskiej - Program PROW na przebudowę i modernizację Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Wykonanie wynosi 100,00 %

- 102.945,00 zł w rozdziale 92695  środki  z Unii Europejskiej - Program PROW na budowę płyty boiska sportowego w Kleszczewie 92.945,00 zł i budowę placu zabaw w Szewcach 10.000,00 zł. Plan wykonany w 100%.

Stan należności budżetu w zł:

Jednostka                                             należności terminowe    należności wymagalne

Urząd Gminy                                         2.752.154,46                            201.517,38

Ośrodek Pomocy Społecznej                            300,00                           246.560,20

Zespół Szkół Kleszczewo                                     0,00                                2.590,56

Zespół Szkół Tulce                                       2.609,30                               2.231,91

Zakład Komunalny                                   181.265,75                            238.793,91

Ogółem  sprawozdanie Rb-N                  2.936.329,51                            691.693,96

W Urzędzie Gminy należności wymagalne dotyczą:

- w dziale 700:   18.053,65 zł z wpłat za wieczyste użytkowanie, 10.031,20 zł za wynajem lokali i mieszkań

- w rozdziale 75601  20.047,08 zł za podatek płacony w formie karty podatkowej,

- w rozdziale 75615  (osoby prawne)  23.677,80 zł w podatku od nieruchomości, 112,00 zł w podatku rolnym, 1.167,00 zł w podatku od środków transportu,  191,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych, 6.915,60 zł zapis hipoteczny dotyczący podatku od nieruchomości.,

- w rozdziale 75616 (osoby fizyczne) 86.393,33 zł w  podatku od nieruchomości, 17.962,23 zł w podatku rolnym, 5,00 zł w podatku leśnym, 3.447,87 zł w podatku od środków transportowych,  2.786,40 zł w podatku od czynności cywilnoprawnych,

- w rozdziale 75618   8.472,41 zł za zajęcie pasa drogowego

- w rozdziale 90095  2.254,81 zł za zużyty gaz i energię elektryczną od użytkowników lokali

Na wszystkie należności wymagalne wystawiane są wezwania do zapłaty lub upomnienia i naliczane są odsetki. Na zaległości podatkowe za I półrocze wysłano 512 upomnień oraz 114 tytułów wykonawczych.

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej należności wymagalne w kwocie 246.560,20 zł dotyczą należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym. Dłużnicy alimentacyjni otrzymują decyzję o wysokości należnej spłaty. Kwoty zaległe ściąga Komornik Sądowy.

 

W Zespole Szkół Kleszczewo (2.590,56 zł) i Zespole Szkół w Tulcach (2.231,91 zł) zaległości występują w rozdziale 80104 Przedszkola z tytułu opłat rodziców za przedszkole oraz na wydzielonych rachunkach z nieterminowych wpłat rodziców na wsad do kotła za dzieci przedszkolne. Na zaległości przekazywane są wezwania do zapłaty i naliczane odsetki.

 

Należności wymagalne Zakładu Komunalnego  to kwota 238.793,91 zł dotyczą głównie opłat za wodę i ścieki. Na zaległości wystawiane są sukcesywnie wezwania do zapłaty i kierowane sprawy na drogę sądową. Wydano 140 wezwań do zapłaty. Skierowano 26 pozwów do Sądu  i otrzymano nakazy zapłaty. Do Komornika przekazano 11 spraw celem egzekwowania należności.

 

Wydatki

 

Na dzień 31.06.2013r. realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

 

1. Wydatki bieżące  plan 19.126.038,34 zł  wykonanie 9.350.840,30 tj. 48,89% planu. Wydatki realizowane są sukcesywnie w ciągu roku. W celu płynnego realizowania wydatków Wójt korzystając z upoważnienia  Rady Gminy przesuwał plan wydatków w ramach działów.  W I półroczu nie było zakłóceń w terminowym realizowaniu wydatków przez jednostki budżetowe oraz samorządowy zakład budżetowy.

 

Odchylenia w  wykonaniu planu wydatków bieżących występuje w poniższych działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo w tym: Spółka Wodna nie określiła od Gminy wysokości składki dlatego plan nie jest zrealizowany,  w rozdziale 01095 zaplanowano i wykonano zadanie w 100%  dotyczące zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego na cele rolnicze za pierwszy okres rozliczeniowy,

-  600 Transport i łączność  - wykonanie wydatków bieżących wynosi 25,43% planu. W rozdziale 60004 przekazywane są środki do Gminy Swarzędz za transport autobusowy do miejscowości Tulce. Dotacja przekazywana jest kwartalnie. Do przekazania pozostały trzy raty, które zostaną przekazane po otrzymaniu od Gminy Swarzędz ustalenia wysokości kosztów na 2013r. W rozdziale 60013 i 60014 wykonanie jest wyższe z uwagi na opłacenie w terminie do 31 stycznia rocznych opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych. W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne w I półroczu wykonanych zostało część umowy związanej z naprawą dróg dalsze prace są kontynuowane. Z paragrafu 4300 pokrywane były usługi za zimowe utrzymanie dróg, które znacznie obciążyły budżet początku roku 2013,

-  630 Turystyka -  wydatki wykonane są w wysokości 19,1%. w rozdziale zaplanowano środki na współfinansowanie opracowania projektu rozwoju infrastruktury turystycznej w wysokości 16.820,00 zł,

-  700 Gospodarka mieszkaniowa – w II półroczu wykonywane będą zaplanowane remonty w mieszkaniach komunalnych. Wydatek z paragrafu 4700 nie był realizowany gdyż Gmina nie była zobowiązana do zapłaty odszkodowań za brak mieszkań socjalnych,

- 710 Działalność usługowa – wykonanie wydatków bieżących wynosi 19,87% planu. Do wykonania i do pokrycia pozostały wydatki z zawartych umów na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i zmiany planu w wysokości 57.085,80 zł. W pierwszym półroczu wystąpiło stosunkowe niskie wykonanie z tytułu korzystania z opracowań geodezyjnych oraz z ogłoszeń o przetargach i szacowaniu wartości nieruchomości. W sytuacji gdy nie będą zlecane w znacznej ilości powyższe usługi zostanie skorygowany plan budżetu.

-  750 Administracja publiczna –  plan wydatków bieżących zrealizowany został na poziomie 48,20%.  W rozdziale 75022 Rady gmin  planuje się, że w II półroczu wydatki będą wyższe gdyż Rada zbiera się częściej. Z rozdziału 75075 planuje się wydać w II półroczu folder promujący Gminę, a z zaplanowanych środków na Fundusz sołecki 13.962,00 zł zrealizowano 2.894,80 zł.  W rozdziale 75095 zaplanowano 18.500,00 zł jako udział Gminy w realizacji programu dotyczącego przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu. Z zaplanowanych  w tym rozdziale środków na Fundusz sołecki w wysokości 14.477 zł, plan nie był jeszcze realizowany.

-  754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stosunkowo niskie wykonanie    wynika z zaplanowanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe wysokości 53.000,00 zł,

-  w dziale 758 Różne rozliczenia brak wykonania planu. Zaplanowano rezerwę w wysokości 27.800,00  zł,

-  w dziale 757 Obsługa długu publicznego niskie wykonanie wynika z obniżenia stóp procentowych przez NBP oraz rezygnacji z zaplanowanego na początku roku kredytu.

- 851 Ochrona zdrowia środki na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii wykorzystywane są w znacznej części w okresie wakacji,

-  w dziale 853 w rozdziale 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zadania realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki kierowane są do określonej grupy osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)  - realizowany jest projekt unijny  „Nie bój się nie lękaj” (rozdział 85395)

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano 15.000,00 zł na utylizację wyrobów zawierających azbest. W miesiącu lipcu przelano 8.000,00 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym. Zaplanowano również 12.000,00 zł na opracowanie programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją wstępną.

 

W wydatkach budżetowych realizowany jest Fundusz sołecki. W I półroczu na plan 190.269,00 zł wykonano 35.708,86 zł tj. 18,77% planu.

 

Szczegółowe analityczne wykonanie  wydatków  do paragrafów ujęte jest w części tabelarycznej.

Wszystkie zobowiązania realizowane są terminowo. Przez przeoczenie nie została uregulowana w terminie kwota 210 zł, która stanowi zobowiązanie wymagalne.

 

 

W wydatkach bieżących wykonanie w poniższych pozycjach przedstawia się następująco:

 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  plan 7.698.600,80 zł, wykonanie 3.913.775,34 zł tj. 50,84% W wynagrodzeniach została wypłacona z terminem do 31 marca nagroda roczna za 2012r. oraz wyrównanie wynagrodzeń dla nauczycieli  z terminem płatności do 31 stycznia. Zobowiązania stanowią kwotę 62.143,14 zł. W oświacie zobowiązania dotyczą wynagrodzeń nauczycieli za godziny ponadwymiarowe za czerwiec 2013r., w pozostałych pozycjach zobowiązanie dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc czerwiec 2013r.

 

 

b) dotacje na zadania bieżące plan  4.345.156,00zł wykonanie 2.044.022,47  zł tj. 47,04% planu w tym:

 

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Roz dział

Treść

Plan

Wykonanie

 

60004

Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce.

 

64.000,00

 

14.700,86

80103

Za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – Miasto Poznań

8.000,00

 

3.951,99

80104

Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach w zależności od ilości dzieci w przedszkolu. Przekazano środki do:

- Gminy Swarzędz  38.900,96

- Miasta Poznań      75.646,94

- Gminy Kórnik      10.373,23

- Gminy Kostrzyn     1.952,04

- Miasto Luboń  4.638,80

239.300,00

 

 

131.511,97

80105

Za pobyt dziecka w specjalnym przedszkolu publicznym. W I półroczu nie było potrzeby  przekazywania dotacji.

11.700,00

 

0,00

90002

Starostwo Powiatowe na likwidację wyrobów zawierających azbest

15 000,00

 

0,00

90017

Zakład Komunalny w Kleszczewie - dofinansowanie usług. Dotacja przekazywana w ramach planu w zależności od potrzeb Zakładu Komunalnego na komunikację autobusową.

1.103.000,00 

 

375.000,00

92114

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie. Dotacja przekazywana w miesięcznych ratach. W miesiącu czerwcu przekazano środki na miesiąc lipiec.

 

784.800,00

 

448.428,00

92116

155.600,00

 

90.780,00

 

Razem

2.381.400,00

1.064.372,82

 

 

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rozdział

Treść

Plan

Wykonanie

80101

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej

578.056,00

304.341,11

80103

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie – prowadzenie oddziału przedszkolnego

71.394,00

31.552,56

80104

Przedszkola  niepubliczne

w tym przekazano do:

- „Bajkowej Krainy” w Tulcach     477.635,17 zł

- „Balbinka” w Gowarzewie –  98.050,73 zł

1.182.700,00

575.685,90

80104

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie przedszkola publicznego

90.606,00

42.070,08

80195

Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

5.000,00

0,00

92695

Dotacja  na zadanie z zakresu sportu masowego. Przekazano na podstawie umowy pierwszą ratę dotacji dla Klubu „Clescevia”.

 

36.000,00

 

26.000,00

 

Razem

1.963.756,00

979.649,65

2. Wydatki majątkowe

Ogółem wydatki majątkowe łącznie z planowaną dotacją przedstawia poniższe zestawienie:

Roz dział

Określenie inwestycji

Plan

 

Wykonanie

60016

Odbudowa chodnika w Nagradowicach fundusz sołecki

13 588,00

 

60016

budowa chodnika w Poklatkach - Fundusz sołecki 9.728,00 i środki Gminy 15.150,00 zł. Zawarta jest umowa na wykonanie projektu

24 878,00

 

60016

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markowicach –otwarto oferty na wykonanie w dniu 02.08.2013r.

435 190,00

 

60016

Projekt chodnika w Śródce.  Zawarta jest umowa na wykonanie projektu

15 750,00

 

60016

Budowa chodnika w Kleszczewie – wykonano w lipcu

11 580,00

 

60016

Remont drogi gminnej nr 329024 P na odcinku Krzyżowniki-Śródka z przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz budową oświetlenia par 6058

5 795,00

 

5.795,00

60016

Utwardzenie drogi w Krzyżownikach do terenów inwestycyjnych

158 180,00

 

60016

Budowa zatoki autobusowej w Komornikach – wykonano w sierpniu

86 000,00

 

60016

Dokończenie budowy ulicy Klonowej i Krokusowej oraz wykonanie budowy części ulicy Bukowej w Tulcach ogłoszono przetarg

653 000,00

 

63095

Zagospodarowanie terenu miejscowości Krzyżowniki-Śródka na cele turystyczno-rekreacyjne par. 6058  25.000 zł,  par. 6059  21.834 zł. W trakcie wykonywania.

46 834,00

34.686,00

70005

Termomodernizacja budynku Zakładu Komunalnego oraz budynków szkoły w Kleszczewie i Ziminie

60 000,00

 

70005

Wykup nakładów poniesionych na gruncie gminy - SUR Kleszczewo weryfikuje  wartość

443 184,00

 

75023

Uzupełnienie sprzętu i oprogramowania

31 850,00

13.640,70

75095

Zakup i montaż wiaty przystankowej Fundusz sołecki wsi  Śródka

4 500,00

 

75412

Zakup sprzętu do OSP w Gowarzewie (nożyce hydrauliczne) fundusz sołecki Gowarzewo – zakupiono w lipcu, defibrylator OSP Gowarzewo, 1.000 zł budżet Gminy - zakupiono

19 194,00

5.437,80

75412

Zakup aparatów oddechowych Fundusz sołecki wsi Krzyżowniki 1.200 zł i Śródka 1.300 zł

2 500,00

 

75412

Zakup sprzętu do OSP w Kleszczewo (torba medyczna) Fundusz sołecki wsi Kleszczewo

5 000,00

 

80104

Wykonanie wyjścia z przedszkola na plac zabaw w Tulcach i uzupełnienie  wyposażenia  na placach zabaw w Tulcach i Kleszczewie – prace w trakcie realizacji

56 000,00

6.042,99

90013

Schronisko dla psów (Kostrzyn - Skałowo) – składka do Stowarzyszenia

64 676,00

64.676,00

90015

Projekt oświetlenia ulicy Chabrowej i Wrzosowej w Tulcach

4 000,00

 

90017

Zakup kosiarki do koszenia boisk

64 150,00

64.150,00

92114

uzupełnienie  wyposażenia  na placu zabaw w Gowarzewie

16 000,00

15.375,00

92195

Zakup wyposażenia do zmodernizowanego budynku GOK w Kleszczewie

150 000,00

 

92695

Budowa boiska w Komornikach -Fundusz sołecki wsi Komorniki  - w realizacji

10 330,00

 

92695

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Komorniki na cele rekreacyjne (par. 6058   17.947,00 zł i  par.  6059  30.365,00 zł) - w realizacji

48 312,00

 

92695

Zakup siłowni zewnętrznej do parku - Fundusz sołecki wsi Kleszczewo

10 470,00

10.086,00

92695

Budowa boiska  - Fundusz sołecki  wsi Krerowo  10.205,00 zł  środki Gminy 1.500,00 zł  w realizacji

11 705,00

5.823,92

92695

Montaż bramek i piłkochwytów na boiskach w Gowarzewie, w Tulcach przy szkole i Tulcach na ul. Sportowej  - w realizacji

15 000,00

 

92695

Boisko treningowe i ogrodzenie boiska w Kleszczewie -  w realizacji

93 394,00

 

Razem

 

2 561 060,00

225.713,41

 

Z uwagi na nieznaczne  wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia część zadań nie została rozpoczęta.

 

Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek i kredytów.

Zobowiązania Gminy na dzień 30.06.2013r. z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 7.437.027,65 zł w tym:

1.041.000,00 zł  kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach z PKO BP,

1.977.000,00 zł kredyt na budowę ulic w Tulcach z BOŚ,

1.940.935,08 zł kredyt  z Banku Gospodarstwa Krajowego (w tym środki BGK 287.342,64 zł i środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 1.822.343,32 zł) na budowę: ulic w Tulcach, drogi Zimin Nowy Świat, Moje Boisko Orlik  2012 w Kleszczewie wraz z zagospodarowaniem terenu, Moje Boisko Orlik  2012 w Tulcach, dróg na nowych terenach inwestycyjnych,

   492.864,00 zł kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę drogi w Krzyżownikach,

   845.228,57 zł pożyczka z WFOŚIGW na budowę kanalizacji sanitarnej,

1.140.000,00 zł kredyt z BGK na budowę drogi w Kleszczewie,

7.437.027,65  razem

 

Raty kredytów i pożyczek są terminowo realizowane.

 

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń lub gwarancji.

 

Realizacja przychodów i rozchodów  budżetu Gminy.

Opis

Plan

Wykonanie

Dochody

22.025.356,34

11.699.940,13

Wydatki

21.687.098,34

9.576.553,71

Nadwyżka  (dochody  minus wydatki)

338.258,00

2.123.386,42

Przychody  

- spłata pożyczek udzielonych

 - Wolne środki z lat ubiegłych

 

180.996,00

315.881,00

 

180.996,00

315.881,05

Rozchody     - Spłaty rat kredytów i pożyczek 

835.135,00

417.567,44

Różnica między przychodami a rozchodami

-338.258,00

79.309,61

 

 

Realizacja przychodów i kosztów  samorządowego zakładu budżetowego.

 

Na planowaną kwotę 3.960.441,00 zł przychodów Zakład Komunalny wykonał,  bez pokrycia amortyzacji,  1.849.270,23 zł tj. 46,70% planu.  Zakład Komunalny otrzymuje dotację z budżetu gminy. Na 2013r.  zaplanowano  dotację   w kwocie 1.103.000,00 zł, a  wykonano 375.000,00 zł w tym netto 347.222,22 zł  i podatek VAT 27.777,78 zł. Od dotacji podmiotowej Zakład odprowadza podatek VAT.

Na planowaną kwotę 3.960.441,00 zł kosztów wykonanie bez odpisów amortyzacyjnych wynosi 1.839.115,36 zł tj. 46,44%  w tym:

- koszty bieżące                        plan 3.945.441,00zł             wykonanie  1.828.985,36 zł

- wydatki inwestycyjne   plan      15.000,00zł                 wykonanie     10.130,00 zł 

 

Strukturę przychodów (z wyłączeniem dotacji) i kosztów Zakładu Komunalnego przedstawia poniższa tabela.

 

Zadanie statutowe i inne przychody

Przychody

Koszty

komunikacja autobusowa,

566.238,41

935.572,12

wodociągi gminne

522.376,50

556.681,72

oczyszczalnia ścieków Nagradowice

174.072,71

153.848,59

przepompownia Tulce

187.628,38

141.280,92

utrzymanie porządku, zieleni, remonty i konserwacja obiektów komunalnych

37.471,46

37.471,46

utrzymanie zieleni – park w Kleszczewie

14.260,55

14.260,55

Razem

1.502.048,01

1.839.115,36

 

Z otrzymanych dotacji celowych na inwestycje Zakład zakupił kosiarkę „Kubota”.

 

W 2012r. nie była podjęta Uchwała Rady Gminy w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2012r. w związku z tym, w 2013r. nie były realizowane wydatki niewygasające.

 

Wydzielone rachunki dochodów funkcjonują w jednostkach oświaty tj. Zespole Szkół w Kleszczewie i Zespole Szkół w Tulcach. Zadania realizowane są w rozdziałach 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne i 85495 Pozostała działalność dotycząca edukacyjnej opieki wychowawczej. Główne źródło dochodów stanowią wpłaty związane z funkcjonowaniem stołówek pozostałe  to opłaty za ksero i odsetki bankowe. Wydatki ponoszone są głownie na zakup żywności oraz zakup papieru, tonerów i napraw kserokopiarek.

W Zespole Szkół w Kleszczewie po stronie dochodów zaplanowano 131.800,00 zł wykonano 72.458,27 zł tj. 54,98%. Po stronie wydatków zaplanowano 131.800,00 zł zrealizowano 71.931,76 zł tj. 54,44% planu. Na dzień 30.06.2013r. jednostka wykazuje stan środków pieniężnych w wysokości 710,37 zł.

W Zespole Szkół w Tulcach po stronie dochodów zaplanowano 171.360,00 zł wykonano 92.925,60 zł tj. 54,29%. Po stronie wydatków zaplanowano 171.360,00 zł zrealizowano 89.354,51 zł tj. 52,14% planu. Na dzień 30.06.2013r. jednostka wykazuje stan środków pieniężnych w wysokości 3.771,66 zł.

 

Kleszczewo 16.08.2013r.