Zarządzenie Nr 45/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  22 października 2013r.

 

w sprawie: zmiany budżetu na 2013r.

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (tekst jednolity Dz. U.  z 2013r. poz. 885 i poz. 938) zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXV/182/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013r. zmienionej Zarządzeniem Nr 12/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXV/217/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2013r w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwały Nr XXIX/221/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 kwietnia 2013r w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXX/228/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Zarządzeniem Nr 19/2013r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Zarządzeniem Nr 22/2013r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Zarządzeniem Nr 30/2013r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 07 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r.,  Zarządzeniem Nr 31/2013r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r.,    Zarządzeniem Nr 36/2013r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 03 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXXII/241/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwały Nr XXXIII/249/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r. oraz Zarządzeniem Nr 41/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 września 2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013r wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanej dotacji celowej.

 

1.  Po stronie dochodów:

1) W § 1 ust. 1

- zwiększa się łączną kwotę dochodów o  97.451,73 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej.

      2) W § 1 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 97.451,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej.

 

2.   Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1

       - zwiększa się łączna kwotę wydatków o   97.451,73  zł,

       - w tiret pierwszym zwiększa się wydatki bieżące o   97.451,73  zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej.

2) W § 2 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 97.451,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej,

 

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2013r.

 

 

                                                                                           Wójt Gminy

 

                                                                              mgr inż. Bogdan Kemnitz