Zarządzenie Nr 35/2014

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  14 października 2014r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 885 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXXVI/269/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014r.  zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVI/269/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014r. zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Uchwałą Nr XXXVIII/288/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 lutego 2014r., Uchwałą Nr XXXIX/298/2014 Rady Gminy Kleszczewo sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Zarządzeniem Nr 10/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 16 kwietnia 2014r w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Uchwałą Nr XL/299/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Zarządzeniem Nr 15/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 13 maja 2014r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Uchwałą Nr XLI/306/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 maja 2014r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r.,  Zarządzeniem Nr 22/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Uchwałą Nr XLII/308/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 czerwca 2014r.  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r.,  oraz Zarządzeniem Nr 23/2014  Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 czerwca 2014r.  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Zarządzeniem Nr 25/2014  Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r.,  Zarządzeniem Nr 28/2014  Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 12 sierpnia  2014r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r.,    Uchwałą Nr XLIII/319/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 03 września 2014r.  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r.,  Zarządzeniem Nr 32/2014  Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 września 2014r. .  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r. oraz Uchwałą Nr  XLIV/322/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2014r.  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r.,  wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych oraz przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1. Po stronie dochodów:

    1) W § 1  ust. 1

            - zwiększa się  łączną kwotę dochodów budżetu o 201.247,84 zł,

            - w pkt.1  zwiększa się dochody bieżące o 201.247,84 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej,

2) W § 1  ust. 2 pkt. 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji   rządowej i innych zadań  zleconych ustawami o 166.045,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia    treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej,

 

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1

       - zwiększa się łączna kwotę wydatków o 201.247,84 zł,

       - w pkt. 1 zwiększa się wydatki bieżące o 201.247,84 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej,

 

2) W § 2 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 166.045,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej

 

3. W § 12  przenosi się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść  załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2014r.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

 

                                                                                  mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 35/2014

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 14 października 2014r.

 

Po stronie dochodów i wydatków budżetu wprowadzono dotacje:

1.   Na zadania zlecone w poniższych rozdziałach:

-  01095 Pozostała działalność,  na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej – zwiększenie o 106.745,84 zł

- 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zwiększenie o 32.611,00 zł,

- 85195 Pozostała działalność,  środki na opłacenie zadania opieki zdrowotnej – zwiększenie o 311,00 zł,

- 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o  23.769,00 zł,

- 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne  opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejszenie o 1.651,00 zł,

- 85215 Dodatki mieszkaniowe dotacja na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego - zwiększenie o 114,00 zł,

- 85295 Pozostała działalność,  plan na świadczenia pielęgnacyjne - zwiększenie o 4.146,00 zł.

2.   Na zadania własne w poniższych rozdziałach:

- 85214 Zasiłki i pomoc w naturze  oraz składki ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zwiększenie o 25.872,00 zł,

- 85216  Zasiłki stałe – zwiększenie o 9.330,00 zł.

3. W celu płynnego realizowania budżetu przesunięto plan wydatków w ramach działów.

 

 

Wójt Gminy

 

                                                                                  mgr inż. Bogdan Kemnitz