Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo”

Wójt Gminy Kleszczewo, mając na uwadze konieczność prowadzenia rewitalizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji Gminy Kleszczewo, przeprowadził konsultacje społeczne projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo”.

Przedmiotem konsultacji był projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo. Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Programu Rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzone zostały od dnia 17 marca do 18 kwietnia 2017 r. w formie:

1.     Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, na którym został omówiony projekt „Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo”, a także była możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składania ich do protokołu. Spotkanie odbyło się w dniu 27 marca 2017 r. o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Komornikach.

2.     Zbierania uwag ustnych - uwagi można było składać w okresie do dnia 17 marca do 18 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4,
63-005 Kleszczewo, w godzinach pracy Urzędu,

3.     Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie Urzędu Gminy Kleszczewo w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

W trakcie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi w formie pisemnej złożone za pomocą formularza konsultacyjnego.

Podczas spotkania otwartego w Komornikach w dniu 27 marca 2017 r. wpłynęło kilka propozycji działań do ujęcia w programie rewitalizacji. Mieszkańcy obecni na spotkaniu zaproponowali kilka działań infrastrukturalnych, które według nich są niezbędne na terenie Komornik i Nagradowic. Poruszono problem dotyczący modernizacji dróg lokalnych, czy zagospodarowania zdegradowanego stawu                      w Komornikach.

 

Zgłoszone propozycje zostały ujęte w programie rewitalizacji w postaci następujących projektów i przedsięwzięć:

-         Projekt główny nr 6. Ożywienie społeczne obszaru rewitalizacji poprzez rekultywację stawu w Komornikach i zagospodarowanie jego najbliższego otoczenia,

-         Projekt główny nr 7. Rewitalizacja parku w Komornikach na rzecz aktywizacji społecznej,

-         Przedsięwzięcie uzupełniające nr 4 Modernizacja drogi gminnej                          w Komornikach,

-         Przedsięwzięcie uzupełniające nr 5 Montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Nagradowicach,

-         Przedsięwzięcie uzupełniające nr 6 Zagospodarowanie przestrzeni użyteczności publicznej poprzez budowę małej architektury wraz                                z zagospodarowania przyległego otoczenia na obszarze rewitalizacji,

-         Przedsięwzięcie uzupełniające nr 7 Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Nagradowicach.