w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.       W uchwale Nr XXVI/200/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040
(z późn. zm.) zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2.       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040:

Kwota dochodów została zwiększona o 156 869,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły
o 156 869,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 30.09.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 156 869,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły
o 156 869,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 30.09.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 7.10.2021 r. wynosi -7 981 639,24 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Dochody ogółem:

77 056 632,58 zł

+156 869,00 zł

77 213 501,58 zł

dochody bieżące, w tym:

56 614 127,92 zł

+156 869,00 zł

56 770 996,92 zł

z tytułu dotacji bieżących

18 469 878,40 zł

+156 869,00 zł

18 626 747,40 zł

dochody majątkowe

20 442 504,66 zł

0,00 zł

20 442 504,66 zł

Wydatki ogółem:

85 038 271,82 zł

+156 869,00 zł

85 195 140,82 zł

wydatki bieżące, w tym:

54 671 542,97 zł

+156 869,00 zł

54 828 411,97 zł

wynagrodzenia z narzutami

15 320 159,17 zł

+29 235,60 zł

15 349 394,77 zł

wydatki majątkowe

30 366 728,85 zł

0,00 zł

30 366 728,85 zł

Wynik budżetu

-7 981 639,24 zł

0,00 zł

-7 981 639,24 zł

 

Zaktualizowano kwotę długu na koniec 2021 roku. Niniejsza zmiana wynika z aktualizacji kwoty długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków. Kwotę długu pomniejszono o zobowiązania wynikające z realizacji zadania pn. "Rozbudowa
i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej -dokapitalizowanie ZK. Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów". Zadanie realizowane będzie w ramach przedsięwzięcia wieloletniego, natomiast kwoty wydatków z niego wynikające nie będą obciążały długu Gminy Kleszczewo.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

 

2021

2022

2023

2024

2025

8.1

3,55%

5,87%

5,29%

5,12%

4,35%

8.3

15,73%

12,18%

9,80%

11,42%

12,45%

8.3.1

19,27%

15,72%

13,34%

11,42%

12,45%

8.4.1

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

 

2026

2027

2028

2029

2030

8.1

4,18%

3,81%

3,63%

3,48%

3,33%

8.3

11,91%

11,16%

11,96%

12,80%

12,96%

8.3.1

13,38%

12,63%

11,96%

12,80%

12,96%

8.4.1

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

 

2031

2032

2033

2034

2035

8.1

3,18%

3,02%

2,86%

2,71%

2,57%

8.3

13,11%

13,25%

13,37%

13,47%

13,53%

8.3.1

13,11%

13,25%

13,37%

13,47%

13,53%

8.4.1

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

 

2036

2037

2038

2039

2040

8.1

2,44%

2,22%

2,02%

1,90%

0,25%

8.3

13,55%

13,55%

13,53%

13,47%

13,39%

8.3.1

13,55%

13,55%

13,53%

13,47%

13,39%

8.4.1

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

 

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.