Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9908080
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Komunikaty

Kategorie
  Archiwum (29)
Artykuły
  Informacja o rozstrzygnięciu konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Kleszczewo w 2019 r.
  Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Kleszczewo w 2019 r
  Ceny za wodę i ścieki od 06 czerwca 2018r.
  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2017
  Informacja o zakończeniu postępowania w sprawie przydzielenia dotacji na realizację zadania publicznego
  Podstawowa kwota dotacji
  Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania: na rzecz osób niepełnosprawnych - organizacja czasu wolnego, na rzecz osób w wieku emerytalnym- aktywizacja społeczna seniorów z terenu gminy Kleszczewo w 2018 r.
  Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2410 P
  Komunikat o przetargu
  Komunikat o przetargu
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. Program Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo.
  Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie podzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie podzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  Ogłoszenie Wójta Gminy Kleszczewo o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
  Ogłoszenie Wójta Gminy Kleszczewo o zleceniu realizacji zadania publicznego
  Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
  Konsultacje społeczne projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016 - 2025 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kleszczewo
  Informacja o zakończeniu postępowania w sprawie przydzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych - organizacja czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Kleszczewo w 2016 r.
  Informacja o zakończeniu postępowania w sprawie przydzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  Informacja o zakończeniu postępowania w sprawie przydzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób w wieku emerytalnym - organizacja czasu wolnego dla seniorów z terenu Gminy Kleszczewo
  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015
  Zapytanie ofertowe - Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo.
  Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych- organizacja czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Kleszczewo w 2016 r.
  Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób w wieku emerytalnym - organizacja czasu wolnego dla seniorów z terenu gminy Kleszczewo w 2016r.
  PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ na sprzedaż mienia ruchomego w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w rokowaniach na sprzedaż mienia ruchomego w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie
  Publiczne zaproszenie do rokowań na sprzedaż mienia ruchomego w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie