Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Kleszczewo zarządza, co następuje:

 

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2024-2042 w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

 

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2024-2042 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Kleszczewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

 

§ 3

Zarządzenie obowiązuje od dnia podjęcia.