Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

8476035
od 26 maja 2003 r.
Gmina » PRZETARGI » Roboty budowlane » Ogłoszenia Wersja do druku

Budowa bieżni sportowej wraz z boiskiem do piłki ręcznej - etap I

Zamawiający:
Gmina Kleszczewo ul. Poznańska 4 63-005 Kleszczewo

Tytuł przetargu:
Budowa bieżni sportowej wraz z boiskiem do piłki ręcznej - etap I

CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45212200-8 Roboty budowalne w zakresie budowy obiektów sportowych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45212221-1 Budowa boisk


Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie:
a) spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ.
b) braku podstaw wykluczenia.
2. Oświadczenia o których mowa powyżej w pkt. 1 należy złożyć na wzorach załączonych do SIWZ. Załącznik Nr 1 do oferty stanowi oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu. Załącznik Nr 2 do oferty stanowi oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale V. pkt 1 SIWZ.
4. Warunki udziału w postępowaniu.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
c) Zdolności technicznej lub zawodowej.
2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
1) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu odnośnie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
2) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500.000zł.
3) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie bieżni sportowej lub boiska o nawierzchni poliuretanowej o wartości robót nie mniejszej niż 400.000zł brutto.
Wykaz należy sporządzić wg Załącznika Nr 4 wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane i ukończone prawidłowo.
b) dysponuje osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, min. odpowiedzialnych za kierowanie robotami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Wykaz należy sporządzić wg Załącznika nr 5.


Termin realizacji:
15 czerwca 2018r.

Osoba odpowiedzialna:
Paweł Siudziński w kwestiach technicznych, Magdalena Rakszawska - w kwestiach formalnych

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, pok. 16 - Sekretariat - I p.Oferty można składać do:
2017-11-23 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2017-11-23 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4 pok. 7 sala konferencyjna - parter.

Kryteria wyboru:
cena oferty brutto - waga 60%
okres gwarancji na wykonane roboty w miesiącach - waga 40%


Wadium:
15.000zl

Uwagi:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej w pkt 2., nie powoduje utraty wadium.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje.
Zawarcia umowy ramowej.
Możliwości składania ofert wariantowych.
Rozliczeń w walutach obcych.
Aukcji elektronicznej.
Zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego i zgodnych z przedmiotem tego zamówienia. Zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku, gdy Zamawiający będzie dysponował środkami na jego realizację i na warunkach zgodnych z zamówieniem podstawowym. Ceny za poszczególne pozycje kosztorysowe nie będą mogły być wyższe niż ceny zaproponowane w zamówieniu podstawowym, a w przypadku ich braku umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia pn. "Budowa bieżni sportowej wraz z boiskiem do piłki ręcznej - etap I" osób wykonujących wszystkie roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia (określone w przedmiarze robót) jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy w tym w szczególności obejmujących:
a) demontaż istniejącej nawierzchni,
b) wykonanie krawężników,
c) wykonanie podłoża,
d) wykonanie nawierzchni,
e) malowanie linii,
f) montaż bramek/stojaków
g) montaż ogrodzenia
Zamawiajacy dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zmaówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za ich działania lub znaiechania jak za swoje własne.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w elektronicznym Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 612732-N-2017 z dnia 8.11.2017r. Ogłoszenie zostało też wywieszone na tablicy ogłoszeń UG.
UWAGA!!! ZMIANA TERMINU ZŁOŻENIA OFERT: 27.11.2017 GODZ. 9.00 I OTWARCIA OFERT: 27.11.2017 GODZ.10.00.


Firmy uczestniczące

Załączone dokumenty
  SIWZ (244.1kB) pobierz pokaż
  wzór umowy (121.9kB) pobierz pokaż
  załączniki do SIWZ (261.5kB) pobierz pokaż
  BADANIA GRUNTU (9MB) pobierz    
  PROJEKT (8.5MB) pobierz    
  PRZEDMIAR-ETAP1 (123.4kB) pobierz pokaż
  ogłoszenie o zamówieniu (93.5kB) pobierz pokaż
  Odpowiedzi na pytania 22.11.2017 (1.1MB) pobierz pokaż
  Zmiana ogłoszenia z dnia 22.11.2017 (22.8kB) pobierz pokaż
  Informacja z otwarcia ofert 27.11.2017 (376.2kB) pobierz pokaż
  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.12.2017 (412.1kB) pobierz pokaż
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (957.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Magdalena Rakszawska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2017-11-08 08:04:03, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2017-11-08 08:49:49, Ostatnia zmiana: 2018-02-28 08:07:06, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 958