Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

8751405
od 26 maja 2003 r.
Gmina » PRZETARGI » Tereny inwestycyjne » Ogłoszenia Wersja do druku

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w miejscowości Tulce przy ul. Jałowcowej 14, zapisanej w KW PO1D/00002875/0, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z funkcją uzupełniającą - usługami i nieuciążliwą działalnością gospodarczą:

WÓJT GMINY KLESZCZEWO

63-005 Kleszczewo, woj. wielkopolskie, ul. Poznańska 4

tel. (061) 8176-017, 8176-020, 8176-033, fax 8176-184

 

ogłasza

 

   u s t n y   p r z e t a r g   n i e o g r a n i c z o n y

 

na sprzedaż działki gruntu położonej w miejscowości Tulce przy ul. Jałowcowej 14,

zapisanej w KW PO1D/00002875/0, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z funkcją uzupełniającą – usługami

i nieuciążliwą działalnością gospodarczą:

 

 

 

nr ewid.

działki

pow.

 w m2

opis nieruchomości

cena 

wywoławcza

 w zł (netto)

minimalne

postąpienie

w zł

wadium

w zł

48/6

700

nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym o powierzchni użytkowej 88,74 m2

uzbrojenie: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacji sanitarnej i gazowa

299.000,00

3.000,00

30.000,00

 

Terminy poprzednich przetargów: -

 

 

Przetarg odbędzie się 18 czerwca 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie,  ul. Poznańska 4, pok. nr 7 (salka konferencyjna).

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium do dnia 11 czerwca 2018 r. na konto Gminy Kleszczewo nr 68 9076 0008 2001 0015 1106 0003, Bank Spółdzielczy w Kórniku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do okazania komisji przetargowej:

-         dowodu wniesienia wadium,

-         w przypadku osób fizycznych: dowodu tożsamości,

-         w przypadku osób prawnych: odpowiedniego dokumentu upoważniającego do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób.

Wniesione wadium podlega:

-         zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta,  który przetarg wygrał,

-         zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrali,

-         przepadkowi na rzecz gminy jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zwarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Do ceny  ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena osiągnięta w przetargu płatna jest nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty opłat notarialnych i sądowych ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczewie, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji lub telefonicznie pod numerem wewnętrznym 129 .

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia

w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Załączone dokumenty
  mapa (205.2kB) pobierz    

Informację wytworzył: aaa, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2018-05-16 08:01:24, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2018-05-16 08:02:20, Ostatnia zmiana: 2018-05-16 08:04:29, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 410