Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

8900509
od 26 maja 2003 r.
Gmina » PRZETARGI » Usługi » Ogłoszenia Wersja do druku

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2018/2019 NA TERENIE GMINY KLESZCZEWO - UNIEWAŻNIONY

Zamawiający:
Gmina Kleszczewo ul. Poznańska 4
63-005 Kleszczewo


Tytuł przetargu:
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2018/2019 NA TERENIE GMINY KLESZCZEWO

CPV:
90.63.00.00-2 - Usługi usuwania oblodzeń
90.63.00.00-9 - Usługi odśnieżania.


Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony , Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełnią następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące (art. 22 ust. 1 lit. 1 b Pzp):
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje warunku, gdyż działalność objęta przedmiotem zamówienia nie wymaga posiadania przez Wykonawcę specjalnych uprawnień
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu odnośnie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
3) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że :
a) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej trzy usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg i ulic o wartości co najmniej 200.000 zł każda
Zamawiający uzna, za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca w wykazie zrealizowanych zamówień zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do OFERTY, wykaże, że w wymaganym okresie zrealizował co najmniej trzy usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg i ulic o wartości co najmniej 200.000 zł każda oraz załączy do niego dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty.
b) dysponuje następującym sprzętem:
rozsypywarki * - 3 szt.
pługi odśnieżne - 3 szt.
sprzęt ciężki** - 2 szt.
* rozsypywarka(i) - piaskarki, solarki, maszyny rozpryskujące do rozpryskiwania roztworów chlorków,
** sprzęt ciężki - ładowarki (pojemność łyżki min.1,01m3), równiarki, pługi wirnikowe, spycharki kołowe.
Zamawiający uzna, za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca w wykazie posiadanego sprzętu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do OFERTY, wykaże, że posiada wymagany sprzęt i będzie nim dysponował na potrzeby Zamawiającego przez cały okres trwania usługi oraz oświadczy, że dysponuje odpowiednią liczbą pracowników, fachowców, gwarantującą terminowe i profesjonalne wykonanie zamówienia i posiadającymi wymagane uprawnienia do obsługi sprzętu niezbędnego do realizacji zadania.


Termin realizacji:
16.04.2019

Osoba odpowiedzialna:
w zakresie spraw związanych z przedmiotem zamówienia Ewa Olczak , w zakresie spraw formalnych Agata Zdobylak

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 KLESZCZEWO, pok. 16 - SEKRETARIAT - I p.

Oferty można składać do:
2018-11-07 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2018-11-07 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urzęd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4 pok. Sala Konferencyjna - parter


Kryteria wyboru:
1) cena -60%,
2) czas reakcji w celu podstawienia sprzętu zastępczego - 40%


Wadium:
6.000

Uwagi:
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium, natomiast wyrażenie zgody dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
5) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania Wykonawcy realizującemu zamówienie, zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
8) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców, chyba że taka potrzeba zajdzie.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 / 7.Wartość zamówień nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego
12. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
13. Operatorów obsługujących sprzęt wskazany w warunkach udziału w postępowaniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 26.10.2018 pod numerem 641543-N-2018. Ogłoszenie zostało umieszczone na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy
UWAGA!!!
05.11.2018R. ZMIANA TREŚCI SIWZ I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
05.11.2018r. - zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 08.11.2018r.
UWAGA - PRZETARG UNIEWAŻNIONY!


Firmy uczestniczące

Załączone dokumenty
  Część I SIWZ Zimowe utrzymanie dróg 2018- 2019- Instrukcja dla wykonawców (93.5kB) pobierz    
  Część II SIWZ - Wzór umowy-Zimowe utrzymanie (209kB) pobierz pokaż
  Część III SIWZ- Formularz ofertowy i formularze załączników do oferty (272kB) pobierz pokaż
  zal nr 1 do SIWZ (36.3kB) pobierz    
  Załącznik nr 2 do SIWZ - STWiOR (243kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 3 do SIWZ -Opis Standardów (47.9kB) pobierz    
  zał. 4 mapy zimowego utrzymania dróg 2018-2019 (3.4MB) pobierz    
  Załącznik nr 7do OFERTY- wzór kalkulacji ofertowej 2018 2019 II (48.2kB) pobierz    
  ogłoszenie o zamówieniu (96kB) pobierz pokaż
  informacja o zmianie treści SIWZ z dnia 05.10.2018 (259.1kB) pobierz pokaż
  zmieniana strona w SIWZ (470kB) pobierz pokaż
  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.10.2018 (335.4kB) pobierz pokaż
  informacja z otwarcia ofert (212.9kB) pobierz pokaż
  informacvja o unieważnieniu postępowania (276.8kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: aaa, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2018-10-26 13:19:07, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2018-10-26 14:48:35, Ostatnia zmiana: 2018-11-09 13:51:50, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 186