Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

8900596
od 26 maja 2003 r.
Gmina » PRZETARGI » Roboty budowlane » Ogłoszenia Wersja do druku

Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej nr 32242 odc. 0,3 km w m. Markowice

Zamawiający:
Gmina Kleszczewo

Tytuł przetargu:
Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej nr 32242 odc. 0,3 km w m. Markowice

CPV:
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233252-0 Podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic.


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie:
a) spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ.
b) braku podstaw wykluczenia.
2. Oświadczenia o których mowa powyżej w pkt. 1 należy złożyć na wzorach załączonych do SIWZ. Załącznik Nr 1 stanowi oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu. Załącznik Nr 2 stanowi oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdz. V pkt. 1 SIWZ.
4. Warunki udziału w postępowaniu.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
c) Zdolności technicznej lub zawodowej.
2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
1) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu odnośnie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
2) ) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu odnośnie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
3) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi w zakresie konstrukcji drogi łącznie z nawierzchnią bitumiczną o wartości brutto nie mniejszej niż 150.000zł.
Wykaz należy sporządzić wg Załącznika Nr 4 do SIWZ wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane i ukończone prawidłowo.
b) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, min. odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej.


Termin realizacji:
21.12.2018r.

Osoba odpowiedzialna:
Magdalena Trubłąjewicz- w sprawach proceduralnych, Ewa Olczak - w sprawach technicznych

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 KLESZCZEWO, pok. 16 - SEKRETARIAT - I p.

Oferty można składać do:
2018-11-19 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2018-11-19 godz: 12:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4 pok. Sala Konferencyjna - parter.

Kryteria wyboru:
1) cena -60%,
2) okres gwarancji za wykonane prace i roboty w miesiącach- 40%


Wadium:
5.000zł

Uwagi:
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej w pkt 2., nie powoduje utraty wadium.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego i zgodnych z przedmiotem tego zamówienia. Zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku, gdy Zamawiający będzie dysponował środkami na jego realizację i na warunkach zgodnych z zamówieniem podstawowym. Ceny za poszczególne pozycje kosztorysowe nie będą mogły być wyższe niż ceny zaproponowane w zamówieniu podstawowym, a w przypadku ich braku umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.

7. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w trakcie realizacji zamówienia osób wykonujących czynności w zakresie:
a) obsługi walców,
b) obsługi koparek,
c) wykonywania warstw konstrukcyjnych drogi, oraz prac związanych z oznakowaniem.
z wyjątkiem osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi tj. kierownikiem robót drogowych.

Zamawiający nie przewiduje:
1. Zawarcia umowy ramowej.
2. Możliwości składania ofert wariantowych.
3. Rozliczeń w walutach obcych.
4. Aukcji elektronicznej.
5. Zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w elektronicznym Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 644311-N-2018 w dniu 05.11.2018r. Ogłoszenie zostało też wywieszone na tablicy ogłoszeń UG.


Firmy uczestniczące

Załączone dokumenty
  SIWZ Markowice (292kB) pobierz pokaż
  SIWZ Markowice (13.7MB) pobierz pokaż
  Zał nr 1 umowa wzór (135kB) pobierz pokaż
  załączniki do SIWZ (262kB) pobierz pokaż
  Ogłoszenie o zmówieniu (423.1kB) pobierz pokaż
  dokumentacja techniczna (5MB) pobierz    
  Informacja o zmianie SIWZ 14.11 (275.6kB) pobierz pokaż
  Zał nr 1 umowa wzór -strona zamienna i załacznik (41.7kB) pobierz pokaż
  Zał.nr 3 materiały przetargowe- strony zamienne 10-13 (59kB) pobierz pokaż
  Zał.nr 3 materiały przetargowe- strony zamienne 171-174 (408.2kB) pobierz pokaż
  Zał.nr 3 materiały przetargowe- strony zamienne 171-174 (289kB) pobierz pokaż
  Informacja z otwarcia ofert 19.11 (374.6kB) pobierz pokaż
  271.13.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty BIP (331.9kB) pobierz pokaż
  Informacja o udzieleniu zamówienia Markowice (49.4kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: aaa, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2018-11-05 14:05:14, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2018-11-05 14:15:31, Ostatnia zmiana: 2019-01-04 10:25:44, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 310