Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9627554
od 26 maja 2003 r.
Gmina » PRZETARGI » Roboty budowlane » Ogłoszenia obrazek Wersja do druku

Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo- UNIEWAŻNIONY

Zamawiający:
Gmina Kleszczewo

Tytuł przetargu:
Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo - UNIEWAŻNIONY

CPV:
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45000000-7 Roboty budowlane
71300000-1 Usługi inżynieryjne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45-233-120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45-233-200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45-233-252-0 Podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic.
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45213300-6 Obiekty budowlane związane z transportem
09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
09331000-8 Baterie słoneczne


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, tj. nie podlegają wykluczeniu i spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.

2) zdolności technicznej lub zawodowej: UWAGA! ZMIANA WARUNKÓW ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ -ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM Z DNIA 11.07.
a) Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę budynku o wartości nie mniejszej niż 8.000.000,00 zł brutto

b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. m.in. odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności:
kierownik budowy posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;
kierownik robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych;
kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
kierownikiem robót posiadającym uprawnienia w specjalności drogowej
lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wymienionych funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.


W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2272).
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia wykazu robót - zał. nr 6 do SIWZ z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, wykazu osób - zał. nr 5 do SIWZ oraz oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy - zał. nr 8 do SIWZ.

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.

-Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (art. 22a ustawy pzp). Zapisy art. 22a ust. 2 - 6 ustawy pzp stosuje się. Wykonawca w takim przypadku zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy pzp - załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.
- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w § 11 ust. 2 pkt 2.1.
- Zamawiający ocenia czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (zaleca się wykorzystanie w tym celu wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ).


Termin realizacji:
31.05.2021r.

Osoba odpowiedzialna:
w sprawach proceduralnych Magdalena Trubłajewicz, w sprawach technicznych Karolina El-Masri-Jankiewicz

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 KLESZCZEWO, pok. 16 - SEKRETARIAT - I p.

Oferty można składać do:
2019-08-22 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-08-22 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy
w Kleszczewie, ul. Poznańska 4 pok. Sala Konferencyjna - parter


Kryteria wyboru:
cena - waga 60%
okres gwarancji - waga 40%


Wadium:
150 000 zł

Uwagi:
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
4. Zamawiający przewiduje zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp, tzn. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku uchylenia się wybranego Wykonawcy od zawarcia umowy lub braku wniesienia przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może zbadać następną najwyżej ocenioną ofertę spośród pozostałych ofert.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy pzp.
11. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ będą dokonywane w PLN.

12. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia osób wykonujących czynności:
a. roboty drogowe i przygotowawcze: obsługa koparek, wykonywanie warstw konstrukcyjnych dróg i parkingów oraz prac związanych z oznakowaniem,
b. roboty rozbiórkowe,
c. roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe: roboty montażowe, brukarskie, ciesielskie, murarskie, zbrojarskie, dekarskie,
d. roboty sanitarne: budowa instalacji wod. - kan., sieci gazowych,
e. roboty elektryczne: roboty w zakresie instalacji elektrycznych, instalacji niskoprądowych, instalacji fotowoltaicznych.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w elektronicznym Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 560942-N-2019 z dnia 18.06.2019 r. Ogłoszenie zostało tez wywieszone na tablicy ogłoszeń w UG.
UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 19.08.2019 R!!!!. Godzina składania i otwarcia ofert pozosaje bez zmian.


Firmy uczestniczące

Załączone dokumenty
  SIWZ modernizacja zaplecza technicznego Kleszczewo (681kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Edytowalna wersja załaczników (598kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  zał. nr 4 wzór umowy (1MB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Modernizacja i rozbudowa etap I cz.1 (69.9MB) obrazek pobierz    
  Modernizacja i rozbudowa etap I cz.2 (95.6MB) obrazek pobierz    
  Modernizacja i rozbudowa etap I cz.3 (84MB) obrazek pobierz    
  Modernizacja i rozbudowa etap I cz.4 (61.5MB) obrazek pobierz    
  Modernizacja i rozbudowa etap I cz.5 (64.6MB) obrazek pobierz    
  Modernizacja i rozbudowa etap II Stacja paliw (33.9MB) obrazek pobierz    
  Dokumentacja budynek 1 (33.1MB) obrazek pobierz    
  Ogłoszenie o zamówieniu 18.06.2019 (1.1MB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Modyfikacja treści SIWZ 19.06 (240.1kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Modernizacja i rozbudowa etap I -p. zamienny (9.9MB) obrazek pobierz    
  Modyfikacja treści SIWZ 19.06 II (182.4kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19.06 (37.9kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Wyjaśnienia treści SIWZ 26.06 (59.3kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Modyfikacja SIWZ modernizacja 11 07 (2.3MB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11.07 (5.7MB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  SIWZ modernizacja zaplecza technicznego Kleszczewo akt.11.07 (686kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Modyfikacja treści siwz 16.07 (469.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16.07 (228.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Modyfikacja treści siwz 22.07 (463.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22.07. (224.4kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Modyfikacja SIWZ 26 07 (207.9kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Ogłoszenie o zmianie ogłszenia 26.07 (225.2kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Opinia geotechniczna (3.6MB) obrazek pobierz    
  Zał nr 11 Etapowanie inwestycji (2MB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-09.08.2019 (300.9kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Wyjaśnienia treści oraz modyfikacja SIWZ-09.08.2019 (974.6kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  SIWZ modern. zaplecza tech.-aktualny od 09.08.2019 (686.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Zał nr 4- wzór umowy aktualny od 09.08.2019 (899.4kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Aktualizacja elewacji - 14.08.2019- omyłkowo wstawiony-nieaktualny (45.2kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -14.08.2019 (245.4kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  SIWZ modern. zaplecza tech.-aktualny od 14.08.2019 (686.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Wyjaśnienia treści oraz modyfikacja SIWZ-14.08.2019 (753kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Aktualizacja elewacji-16.08.2019 (393.2kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  6.Informacja z otwarcia ofert 22.08 (65.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Informacja o unieważnieniu postępowania 28.08 (294.1kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie (466kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: aaa, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2019-06-18 13:16:17, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2019-06-18 14:55:14, Ostatnia zmiana: 2019-09-02 15:57:44, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1702