Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

8893515
od 26 maja 2003 r.
Urząd Gminy » Ochrona środowiska » Uzgodnienia » Archiwum Wersja do druku

Prośba o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa Zbiornika Tulce

Kleszczewo, dnia 29.09.2010r.

OR.7624-5.3/2010

 

 

                                                                                       Wg rozdzielnika

 

 

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) stosownie do art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),

 

 

na wniosek z dnia 09.09.2010r. (wpł. 14.09.2010r.) uzupełniony pismem znak PRIM-2211/19-2/2/10 z dnia 23.09.2010r. (wpł. 27.09.2010r.)

 

Inwestora: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu,

ul. Piekary 17, 60-967 Poznań

 

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

 

Budowa „Zbiornika Tulce” na terenie gm. Kleszczewo, powiat poznański, woj. wielkopolskie

 

proszę o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

 

 

 

Wójt Gminy Kleszczewo

    /-/ Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu:

1.        Wniosek inwestora z załącznikami

2.        Uzupełnienie inwestora

3.        Wypis i wyrys z MPZP

4.        Analiza terenu

5.        Rozdzielnik do sprawy

Otrzymują:

1.       Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. 28 czerwca 1956r. nr 223/229, 61-485 Poznań

2.       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Sieroca 10, 61-771 Poznań

3.       a/a MN

 

 

 

Do wiadomości:

1.       Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17,
60-967 Poznań

2.       Czesław Książkiewicz, Komorniki 1, 63-004 Tulce;

3.       Grzegorz Socha, ul. Poznańska 31, 63-004 Tulce.

 

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 20 (art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071)), niniejsze pismo zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie oraz w gablotach informacyjnych w miejscowościach Komorniki i Tulce, a także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kleszczewie  pod adresem www.kleszczewo.pl

 

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 04.10. do dnia 18.10.2010r. włącznie.


Informację wytworzył: Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Sznajder, Data wprowadzenia: 2010-09-30 08:02:24, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sznajder, Data publikacji 2010-09-30 08:03:25, Ostatnia zmiana: 2010-09-30 08:03:44, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1641