ZARZĄDZENIE  Nr 12/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  17 marca  2006r.

 

 

w sprawie : upoważnienia  Pani Haliny Jeger – starszego pracownika socjalnego w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie  do  prowadzenia postępowania w  sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania decyzji w tych sprawach.

 

 

                        Na podstawie art.  20 ust. 3 ustawy z dnia  28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 2255 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Upoważniam Panią Halinę Jeger  - starszego pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych  oraz wydawania decyzji w tych sprawach.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.