Zarządzenie Nr 23/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 30 czerwca 2005r.

 

 

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005r.

 

 

Na podstawie art.126 ust. l pkt. 3 i art. 2 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. - o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/171/2005 z dnia 30 czerwca 2005r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005r. Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ l

 

W Zarządzeniu Nr 40/2004 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005r. wprowadza się następujące zmiany

 

l. Zwiększa się dochody o 12.000 zł.

Dochody o zmianie wynoszą                                                                                         792.044 zł

w tym wg decyzji:

- Wojewody Wielkopolskiego

(zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszej uchwały)                                             791.300 zł

- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

Delegatury Wojewódzkiej (zgodnie z załącznikiem Nr 2)                                             744 zł

 

 

2. Zwiększa się wydatki o 12.000 zł

Wydatki po zmianie wynoszą                                                                                        792.044 zł

w tym wg decyzji:                                                                   

- Wojewody Wielkopolskiego

(zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszej uchwały)                                             791.300 zł

- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

Delegatury Wojewódzkiej (zgodnie z załącznikiem Nr 2)                                             744 zł

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.