Zarządzenie Nr  44/2010

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  30 września  2010r.

 

 

 

w sprawie : ustalenia składu komisji przetargowej na zbycie lub dzierżawę nieruchomości.

 

 

                        Na podstawie art. § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie lub dzierżawę nieruchomości ( Dz.U. Nr 207 poz. 2108 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami),  zarządzam, co następuje  :

 

 

§ 1

W celu przeprowadzenia przetargów na zbycie lub dzierżawę nieruchomości ustalam komisję przetargową w następującym składzie :

Przewodniczący :                      Barbara Błoch  

Członkowie komisji:       Mirosława Nowak

                                               Monika Nowicka

Agata Kaczmarek

                                               Leszek Bezler

 

 

§ 2

Traci  moc  Zarządzenie Nr 31/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 12 sierpnia  2009r. w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej na zbycie lub dzierżawę nieruchomości.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.