ZARZĄDZENIE  Nr  29/2013

 

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 5 sierpnia 2013 r.

 

 

w sprawie:   ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z   

                        gruntów rolnych mienia  komunalnego

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1.  Ustalam następujące minimalne  roczne stawki czynszu za dzierżawę

1)    dla gruntów ornych;

klasa II                           9 q żyta

klasa IIIa i IIIb                8 q żyta

klasa IVa i IVb                 6 q żyta

klasa V                            3 q żyta

klasa VI                          2 q żyta

2)    dla użytków zielonych

klasa III                          6 q żyta

klasa IV                          5 q żyta

klasa V                            3 q żyta

   3)  dla gruntów pod stawami   0,8 q żyta

             

        2. Czynsz płatny będzie w terminie płatności III raty podatku rolnego, według ceny kwintala żyta stosowanej do naliczenia podatku rolnego.

  

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.