Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ordynacji wyborczej obwodowe komisje wyborcze powołuje się najpóźniej w 14. dniu przed dniem wyborów. Ponieważ dzień ten przypada na niedzielę, zgodnie z art. 205 ust. 2 Ordynacji wyborczej termin powołania komisji ulega przedłużeniu do dnia 8 listopada 2010 r.

Obwodowe komisje wyborcze powołują gminne komisje wyborcze. Natomiast zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) działający w ramach zapewniania gminnej (miejskiej) komisji wyborczej obsługi administracyjnej.

W skład każdej komisji obwodowej wchodzi z urzędu jako członek, osoba wskazana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy (lub osoby pisemnie upoważnione przez pełnomocników) tych komitetów wyborczych, które mają zarejestrowaną listę kandydatów w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana obwodowa komisja wyborcza lub zarejestrowanego kandydata na wójta w danej gminie.

Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze gminy właściwej dla tej komisji i posiada prawo wybierania, tj. osoba, która:

1)       jest obywatelem polskim;

2)       najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat;

3)       nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4)       nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;

5)       nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

1)       najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat;

2)       jest wpisany do właściwego dla danej jednostki samorządu terytorialnego stałego rejestru wyborców;

3)       nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej nie może być osoba, która pełni funkcję pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego lub męża zaufania.

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można zgłaszać zgodnie z art. 18 ust. 1 Ordynacji wyborczej najpóźniej w 23. dniu przed dniem wyborów. Termin ten upływa w dniu 29 października 2010 r.

Zasady zgłaszania kandydatów, wzór zgłoszenia oraz tryb powoływania komisji określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy (M. P. Nr 61, poz. 641, z późn. zm.).