Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

8793151
od 26 maja 2003 r.
Gmina » PRZETARGI » Usługi » Ogłoszenia Wersja do druku

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół w roku szkolnym 2018/2019 wraz z opieką

Zamawiający:
Gmina Kleszczewo

Tytuł przetargu:
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół
w roku szkolnym 2018/2019 wraz z opieką


CPV:
60.13.00.00-8 USŁUGI W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 4 ustawy Pzp.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone w ust. 3 warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
3. Warunki szczegółowe wymagane od Wykonawców:
1) W zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób na terenie Polski.
2) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej jedno zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych i o wartości min 65% ceny ofertowej brutto oraz dysponuje odpowiednimi referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający uzna, za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca w wykazie zrealizowanych zamówień zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, wykaże, że w wymaganym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych i o wartości min 65% ceny ofertowej brutto oraz załączy do niego dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty.
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował min. 2 samochodami o ilości miejsc siedzących 12-14 + 1 wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa, wszystkie pojazdy muszą być sprawne i posiadać ważne przeglądy techniczne. Ponadto muszą posiadać ważne polisy OC i NW.
Zamawiający uzna, za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca w wykazie pojazdów niezbędnych do realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, poda informacje spełniające wymogi Zamawiającego, dotyczące:
1. ilości miejsc siedzących dla 2 samochodów po min. 12-14+1
2. wyposażenia miejsc siedzących w pasy bezpieczeństwa - obowiązkowo
3. nr polisy OC, NW oraz data jej ważności
4. daty ważności przeglądu technicznego pojazdu
5. charakteru własności pojazdu (własny, leasing, inne)
c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował
- minimum 2 kierowcami, którzy muszą posiadać następujące uprawnienia: prawo jazdy kategorii uprawniającej do kierowania niezbędnymi do wykonania zamówienia pojazdami oraz ważne orzeczenia lub zaświadczenia: lekarza medycyny pracy i psychologa
- minimum 2 opiekunami, którzy muszą posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe do opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi: ukończony odpowiedni: kurs, szkołę, uczelnię itp., które dają uprawnienia do pełnienia funkcji opiekuna w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych. Każdy opiekun dla dzieci będzie miał pieczę nad nimi zarówno w czasie jazdy, jak i przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdów.
Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca w zakresie dysponowania osobami przedstawi wykaz, złoży oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez te osoby. Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, a które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia musi zawierać informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
a) Wzór wykazu wraz z oświadczeniem, że wskazane w wykazie osoby posiadają wymagane uprawnienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
b) Za zgodą Zamawiającego, w uzasadnionych sytuacjach zarówno przed udzieleniem zamówienia jak i trakcie realizacji zamówienia, dopuszcza się możliwość zmian osobowych, po dostarczeniu odpowiednich dokumentów oraz przy spełnieniu określonych do przedmiotowego postępowania wymagań.
3) Na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000zł.

4. Potencjał podmiotu trzeciego:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców.


Termin realizacji:
03.09.2018-21.06.2019 r.

Osoba odpowiedzialna:
w zakresie spraw związanych z przedmiotem zamówienia - Magdalena Sołtysiak/Bogumiła Plaszczak w zakresie spraw formalnych - Agata Zdobylak/Karolina EL-Masri - Jankiewicz

Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 KLESZCZEWO, pok. 16 - SEKRETARIAT - I p. w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 20 lipca 2018r. do godz. 09:00

Oferty można składać do:
2018-07-20 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2018-07-20 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy
w Kleszczewie, ul. Poznańska 4 pok. Sala Konferencyjna - parter.


Kryteria wyboru:
cena - 60%,
czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii - 40%


Wadium:
zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Uprawnienia Wykonawcy do przedłużenia terminu związania ofertą określone
są w art. 85 ust. 2 ustawy.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania Wykonawcy realizującemu zamówienie, zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców, chyba że taka potrzeba zajdzie.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, do wysokości 15% wartości zamówienia podstawowego i zgodnych z przedmiotem tego zamówienia. Warunki udzielenia zamówienia: udzielenie zamówienia obejmować będzie zakres usług w ramach dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół. Zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku, gdy Zamawiający będzie dysponował środkami na jego realizację i na warunkach zgodnych z zamówieniem podstawowym. Ceny nie będą mogły być wyższe niż ceny zaproponowane w zamówieniu podstawowym, a w przypadku ich braku umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. kierowców.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w elektronicznym Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 587843-N-2018 w dniu 12 lipca 2018r. Ogłoszenie zostało także zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy


Firmy uczestniczące

Załączone dokumenty
  SIWZ (223.5kB) pobierz pokaż
  Formularz ofertowy (211kB) pobierz pokaż
  Załącznik Nr 1 i 2 do oferty - oświadczenia (140.9kB) pobierz    
  załącznik nr 3 - grupa kapitałowa (52.4kB) pobierz    
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Zastrzeżenie informacji (195.5kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług (204kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz pojazdów (203kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób (206kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór kosztorysu ofertowego (201.5kB) pobierz pokaż
  UmowaDowózUczniówNiepełnosprawnych Wzor umowy 2018_2019 (38.3kB) pobierz    
  ogłoszenie o zamówieniu (91.8kB) pobierz pokaż
  Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.07.2018r. (227.6kB) pobierz pokaż
  Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą (570.3kB) pobierz pokaż
  Informacja o wyborze najkorzytniejszej oferty (646kB) pobierz pokaż
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (256kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: aaa, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2018-07-12 10:34:46, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2018-07-12 10:59:12, Ostatnia zmiana: 2018-08-27 15:11:26, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 244