Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9200222
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Wybory » Wybory samorządowe 2018 Wersja do druku

Wpis do rejestru wyborców

Wpis do rejestru wyborców

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Spraw Obywatelskich

Wymagane dokumenty

Wpis do rejestru wyborców daje  możliwość głosowania w miejscu zamieszkania lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym (tylko do najbliższych wyborów).

Wniosek o wpisanie do rejestru można składać przez cały rok, najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.

Warunki wpisu do rejestru wyborców:

 • zamieszkanie  na stałe na terenie gminy Kleszczewo, ale bez zameldowania na pobyt stały;
 • przebywanie  na stałe w gminie Kleszczewo, ale bez zamieszkania (bezdomność);
 • zamieszkanie na stałe na terenie gminy Kleszczewo, ale pod innym adresem niż zameldowanie na pobyt stały;
 • zamieszkanie na stałe w gminie Kleszczewo obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

Można być wpisanym tylko do jednego rejestru wyborców.

Aby wpisać się do rejestru wyborców należy przygotować:

 • dowód osobisty lub paszport  (oryginał do wglądu, dodatkowo kserokopia);
 • wniosek o wpisanie do rejestru wyborców - / do pobrania/;
 • deklarację z danymi - /do pobrania/
 • dodatkowe dokumenty potwierdzające pobyt pod określonym adresem                        w gminie Kleszczewo np. akt notarialny, umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym mieszkasz oraz innych dokumentów potwierdzających związki z gminą Kleszczewo np. umowa o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub oświadczenia                            z organizacji społecznych, stowarzyszeń, rachunek za wodę itd.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Kleszczewo Referat Spraw Obywatelskich, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, parter, pokój nr 2

Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie lub przez internet – poprzez profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

 

Opłaty

Wpis do rejestru jest bezpłatny.

Termin i sposób załatwienia

Decyzja zostanie wydana w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Można ją odebrać osobiście lub zostanie wysłana pod adres zamieszkania wskazany we wniosku.

Podstawa prawna

 • Ustawa z  05.01.2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 15 ze zm.);
 • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz.941).

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców - można złożyć skargę do sądu rejonowego za pośrednictwem urzędu, w terminie 3 dni.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kleszczewo.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:   urzad@kleszczewo.pl lub pisemnie na adres: Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

3.. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. rejestru wyborców wynikającego z ustawy z 05.01.2011 r. Kodeks wyborczy.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Załączone dokumenty
  RW deklaracja_1.1ex (2) (28.2kB) pobierz pokaż
  wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (37kB) pobierz pokaż
  deklaracja do wniosku (28.2kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: aaa, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2018-08-24 12:40:52, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2018-08-24 12:43:01, Ostatnia zmiana: 2018-08-24 12:43:08, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 293