Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9281055
od 26 maja 2003 r.
Gmina » PRZETARGI » Roboty budowlane » Ogłoszenia Wersja do druku

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z zatoką autobusową, wiatami, parkingami i infrastrukturą towarzyszącą w Tulcach w formule zaprojektuj i wybuduj - unieważniony

Zamawiający:
Gmina Kleszczewo

Tytuł przetargu:
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z zatoką autobusową, wiatami, parkingami i infrastrukturą towarzyszącą w Tulcach w formule zaprojektuj i wybuduj - unieważniony

CPV:
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45000000-7 Roboty budowlane

71300000-1 Usługi inżynieryjne
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233142-6 Roboty drogowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233252-0 Podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic.
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania.
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów,
45223320-5 Roboty budowlane w zakresie obiektów typu "parkuj i jedź",
45111000-1 Roboty z zakresu burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w ust. 2 oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

- Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


3) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe
- warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:

- 1 roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem wykonanie robót drogowych o nawierzchni z kostki betonowej wraz z branżą elektryczną i instalacyjną o wartości nie mniejszej niż: 400.000zł brutto.


b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. m.in. odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności:

kierownik robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych;
kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
kierownikiem robót posiadającym uprawnienia w specjalności drogowej

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wymienionych funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

Osoby wskazane powyżej winne posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) lub równoważnymi do nich (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce).

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. V ust. 2 niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.


Termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2019 r. z zachowaniem terminów pośrednich tj.:
a) przygotowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę - do dnia 30.04. 2019 r.
b) zakończenie robót budowlanych do dnia 30.09.2019


Osoba odpowiedzialna:
Magdalena Trubłąjewicz- w sprawach proceduralnych, Paweł Siudziński - w sprawach technicznych

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 KLESZCZEWO, pok. 16 - SEKRETARIAT - I p.

Oferty można składać do:
2019-01-17 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2019-01-17 godz: 12:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4 pok. Sala Konferencyjna - parter

Kryteria wyboru:
1) Cena ryczałtowa oferty brutto -60%,
2) okres gwarancji - 40%


Wadium:
10.000zł

Uwagi:
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego i zgodnych z przedmiotem tego zamówienia. Zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku, gdy Zamawiający będzie dysponował środkami na jego realizację i na warunkach zgodnych z zamówieniem podstawowym.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
6. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
9. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych wymagań w związku z art. 29 ust. 4 ustawy PZP.
10. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
11. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy PZP, tzn. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku uchylenia się wybranego Wykonawcy od zawarcia umowy lub braku wniesienia prze niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może zbadać następną najwyżej ocenioną ofertę spośród pozostałych ofert.
12. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w trakcie realizacji zamówienia osób wykonujących czynności w zakresie:
- roboty drogowe i przygotowawcze: obsługa koparek, wykonywanie warstw konstrukcyjnych dróg i parkingów oraz prac związanych z oznakowaniem,
- roboty ogólnobudowlane: roboty montażowe, brukarskie,
- roboty sanitarne: budowa instalacji wod. - kan.;
- roboty elektryczne: roboty w zakresie instalacji elektrycznych, instalacji niskoprądowych
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w elektronicznym Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 663415-N-2018 w dniu 21.12.2018r. Ogłoszenie zostało też wywieszone na tablicy ogłoszeń UG.
UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 04.02.2019 R!!!!. Godzina składania i otwarcia ofert pozosaje bez zmian.


Firmy uczestniczące

Załączone dokumenty
  SIWZ Węzeł w Tulcach edyt (671kB) pobierz pokaż
  SIWZ węzeł w Tulcach (11.1MB) pobierz pokaż
  Edytowalna wersja załączników (594kB) pobierz pokaż
  Załącznik Nr 3 wzór umowy (182kB) pobierz pokaż
  ogłoszenie o zamówieniu (100.6kB) pobierz pokaż
  dokumentacja (6.2MB) pobierz    
  Modyfikacja treści SIWZ 15.01 (1022.1kB) pobierz pokaż
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15.01 (204kB) pobierz pokaż
  załączniki 1 2a 7 poprawione (558kB) pobierz pokaż
  Sprostowanie modyfikacja SIWZ 18.01 (365.7kB) pobierz pokaż
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18.01 (206.6kB) pobierz pokaż
  Wyjaśnienia modyfikacja SIWZ 29.01 (674.9kB) pobierz pokaż
  Załącznik Nr 3 wzór umowy modyfikacja 29.01 (188.5kB) pobierz pokaż
  Informacja z otwarcia ofert 04.02.2019 (343.4kB) pobierz pokaż
  Informacja o unieważnieniu postępowania 05.02.2019 (366kB) pobierz pokaż
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 27 02 2019 (1.1MB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: aaa, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2018-12-21 12:30:54, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2018-12-21 12:41:42, Ostatnia zmiana: 2019-02-27 14:41:20, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 718